• İŞE İADE

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/2171
  2004/6493
  15.03.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İş.K/20
  2821 S.Sen.K/31
   
  • İŞE İADE
  • SENDİKAL TAZMİNAT
    ÖZETİ: Mahkeme kararının gerekçe kısmında davacının iş aktinin sendikal sebeple feshedildiğini doğru olarak kabul etmiş ise de tazminatın belirlenmesinde 4773 sayılı yasanın 10. maddesi ile değiştirilen 2821 sayılı yasanın 31. maddesi hükmüne aykırı olarak tazminatı dört aylık ücreti tutarında miktar olarak belirlemiştir. İş aktı sendikal sebeple feshedildiği için bu yasa hükmüne göre  tazminatın işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olamaz
               

  DAVA:Davacı,feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işe aktinin sendikal sebeple feshedildiği iddiası ile işe iade, başlatılmama halinde bir yıllık ücret tutarında tazminat ve dört aylık ücret alacağına karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı iş aktinin ekonomik nedenlerle geçerli sebeple feshedildiği savunmasında bulunmuştur.
  Mahkeme kararının gerekçe kısmında davacının iş aktinin sendikal sebeple feshedildiğini doğru olarak kabul etmiş ise de tazminatın belirlenmesinde 4773 sayılı yasanın 10. maddesi ile değiştirilen 2821 sayılı yasanın 31. maddesi hükmüne aykırı olarak tazminatı dört aylık ücreti tutarında miktar olarak belirlemiştir. İş aktı sendikal sebeple feshedildiği için bu yasa hükmüne göre  tazminatın işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olamaz. öbür;yandan dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre tazminatın ve ücretin süre olarak belirlenmesi yeterli olup,rakamsal tutarının.  gösterilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenlerle mahkeme kararının bozularak ortadan   kaldırılmasına   ve   dairemizce  4857   sayılı   İş   Kanununun   20/3.   maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ : "Yukarda açıklanan nedenlerle;
  1 -Kartal 1. İş mahkemesinin 20.4.2003 gün ve 613/649 sayılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMALINA,
  3-Davacının yasal süre içinde başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarını davacının bir yıllık ücreti olarak belirlenmesine
  4-Davacının işe iadesi için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve sosyal hakların  davacıya ödenmesine, işe başlatılma halinde bu alacaktan ödenen ihbar ve
  kıdem tazminatının mahsubuna            .
  5- Harç peşin alındığında yeniden alınmasına yer olmadığına
   6-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğindan yürürlükte olan Tarifeye göre
  300.000.000 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine
  7.Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacıya iadesine
  8-Davacının yaptığı ( 300.000.000)TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine kesin olarak 15.03.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ