• İŞE İADE

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/499
  2004/1489
  29.01.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İş.K/20
   
   
  • İŞE İADE
  • DAVA AÇILDIKTAN SONRA İŞE DAVETİN DAVAYI KONUSUZBIRAKMAMASI
    ÖZETİ: Akdin feshi tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir eylem olup, karşı tarafa ulaştıktan sonra tek taraflı olarak geri alınması mümkün değildir. Davacı tarafından temyiz incelemesine konu işe iade ve tazminat davası açıldıktan sonra davalı işveren tarafından davacının işe davet edilmesi yeni bir hizmet akdi için icap niteliğinde bulunmaktadır. Bu davet feshi ortadan kaldırmaz. Bu nedenle dava şartlarının kalmadığını kabul ederek davanın reddedilmesi hatalıdır
               

  DAVA                       Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir..
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı: hizmet sözleşmenin geçerli bir nedene dayanılmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini; 4857 sayılı yasanın 21.maddesine göre boşta geçen süre ve tazminat miktarlarının belirlenmesini istemiştir.
  Davalı, dava açıldıktan sonra davacıya ihtarname ile işe davet ettiklerini bu nedenle davanın konusuz kaldığını, boşta geçen süre ve tazminat istekleri hakkında da hüküm kurulmasına gerek kalmadığını savunmuş; davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece işe iade şartları işverence sağlandığından ve davanın konusuz kaldığından söz edilerek reddine karar verilmiştir.
  Akdin feshi tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir eylem olup, karşı tarafa ulaştıktan sonra tek taraflı olarak geri alınması mümkün değildir. Davacı tarafından temyiz incelemesine konu işe iade ve tazminat davası açıldıktan sonra davalı işveren tarafından davacının işe davet edilmesi yeni bir hizmet akdi için icap niteliğinde bulunmaktadır. Bu davet feshi ortadan kaldırmaz. Bu nedenle dava şartlarının kalmadığını kabul ederek davanın reddedilmesi hatalıdır. Davalı işveren davacının hizmet akdinin feshi yazısında geçerli bir neden de göstermediğinden davacının davasının kabulü gerekirken yazılı şekilde reddedilmesi hatalıdır. Bu nedenle mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılması,4857 sayılı Kanunun 20/3maddesi gereğince aşağıdaki kararın verilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.
  SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle,
  l)Gebze İş Mahkemesinin 23.10.2003 gün 2003/593 Esas 953 karar sayılı kararının bozularak ORTADAN KALDIRILMASINA,
   2)Davacının davasının kabulüne , feshin geçersizliğine ve işe iadesine,
  3) Kararın    kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için    dört ayı geçmemek   üzere   ücret  ve  diğer- -haklarının   davacıya - verilmesi - gerektiğinin belirlenmesine,
  1. Davacı tarafından süresi içinde başvurulması ve işe başlatılmaması
   halinde dört aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  2. Davacı tarafından yatırılan 856.129.000 Tl nisbi harçtan 10.100.000.
   Tl harç düşüldüğünde kalan 846.029.000 Tl harcın istek halinde davacıya iadesine,
  6)        Davacı  tarafından  yapılan  92.900.000  Tl.  Mahkeme  masrafı  ile
  300.000.000 Tl vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, peşin alınan
  temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak oybirliğiyle 29.1.2004
  tarihinde karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ