• İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDEKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN KİME AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ

  İlgili Kanun / Madde
  506 SSK/84

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/3392
  Karar No. 2009/8118
  Tarihi: 04.05.2009                     

  l İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDEKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN KİME AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ

  ÖZETİ: Dava konusu uyuşmazlık, hüküm altına alman ise giriş bildirgelerinin davacıya ait olup olmadığıdır Bu tur davalar kamu düzenine ilişkin olup özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesi gerekil ve zorunludur.
  Bu nedenle, hüküm altına alınan işe giriş bildirgelerinde belinden kimlik bilgilen ile. sicil no' da, başkaca Süleyman Kaya isimli şahıs bulunup bulunmadığını hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde araştırmak; bulunması halinde, davanın, bu şahsın hak alanını ilgilendireceğinden, davacıya anılan kişiye karşı dava açmak üzere önel vermek, sonucunda, açılan dava ile. is bu dava birleştirilerek yargılamaya devam etmek: akabinde, işe giriş bildirgelerindeki imzaların davacıya ait olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yapılmalı, o dönemde aynı işyerinde çalışan ve işverenin bordrolarında kayıtlı kişiler ile aynı yerde, komşu işyerlerinde çalışan işveren veya çalıştırdıkları kişiler tespit edilerek, anılan kişilerin bilgilerine başvurularak, uyuşmazlık konusu olan dönemde, çalışan kişinin davacı olup olmadığı konusunda bilgilerine başvurulmalı, işyeri dosyasında varsa fotoğraflı düzenlenmiş belgeler getirtilmek suretiyle davacıya ait olup olmadığı tespit edilmeli, tüm belge ve beyanlar değerlendirilerek varılacak sonuca gere karar verilmelidir.
  DAVA: Davacı, kimlik bilgileri yanlış olarak bildirilen işe giriş bildirgelerinin kendisine ait olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilânımda belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmim, davalılardan SGK Başkanlığı avukatı tarafından teniyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Demet Türkmenoğlu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi
  Dava konusu uyuşmazlık, hüküm altına alman ise giriş bildirgelerinin davacıya ait olup olmadığıdır Bu tur davalar kamu düzenine ilişkin olup özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesi gerekil ve zorunludur.
  Bu nedenle, hüküm altına alınan işe giriş bildirgelerinde belinden kimlik bilgilen ile. sicil no' da, başkaca Süleyman Kaya isimli şahıs bulunup bulunmadığını hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde araştırmak; bulunması halinde, davanın, bu şahsın hak alanını ilgilendireceğinden, davacıya anılan kişiye karşı dava açmak üzere önel vermek, sonucunda, açılan dava ile. is bu dava birleştirilerek yargılamaya devam etmek: akabinde, işe giriş bildirgelerindeki imzaların davacıya ait olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yapılmalı, o dönemde aynı işyerinde çalışan ve işverenin bordrolarında kayıtlı kişiler ile aynı yerde, komşu işyerlerinde çalışan işveren veya çalıştırdıkları kişiler tespit edilerek, anılan kişilerin bilgilerine başvurularak, uyuşmazlık konusu olan dönemde, çalışan kişinin davacı olup olmadığı konusunda bilgilerine başvurulmalı, işyeri dosyasında varsa fotoğraflı düzenlenmiş belgeler getirtilmek suretiyle davacıya ait olup olmadığı tespit edilmeli, tüm belge ve beyanlar değerlendirilerek varılacak sonuca gere karar verilmelidir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın vazıh şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O hâlde, davalılardan SGK Başkanlığı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 04.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ