• İŞE GELMEME

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/34186
  2013/28421
  06.12.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
     
  • İŞE GELMEME
  • AMİRİ HAKKINDA TEHDİTVARİ KONUŞMA
  • İŞ AKIŞININ BOZULMASI
  • GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH
   
  ÖZETİ  Somut olayda, fesih nedeni yapılan eylemler haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmasa da davacının, işe gelmediğinin noter aracılığı ile tespit edilmiş olması ve yöneticisine karşı söylediği tehditvari sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde işyerindeki iş akışının olumsuz etkileneceği ve işverence iş sözleşmesinin devamı beklenemeyeceği dikkate alınarak iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebebin varlığının kabul edilmesi gerekirken mahkemece aksi kanaatle yazlı şekilde karar verilmesi bozma sebebidir
   
               

  DAVA :           Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                          Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                          Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D. Akarçay tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı vekili, davacı işçinin 29.06.2012 tarihinde saat 10.00'da çocuğunu karşılamak için Karşıyaka İskeleye gitmek üzere işyerinden ayrıldığında işyerinde noter tarafından tespit yapıldığını öğrendiğini, oğlunu karşılamak üzere dışarı çıktığını beyan etmesine rağmen haksız bir şekilde tutanak düzenlendiğini, 04.07.2012 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle rapor aldığını, raporlu olduğu süreçte sözleşmesinin savunma alınmadan feshedildiğini, küfür ve hakaret etmediğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
              Davalı vekili, davacı işçinin 29.06.2012 tarihinde işe gelmediğinin tutanakla tespit edildiğini, tutanak düzenlendiğini öğrenen davacının tepkisini dile getirip tespite karşı çıktığını, kulübün 2. başkanı Seyhan Evlioğlu ile telefon görüşmesi yaptığını, Mutlu Altuğ'a yönelik hakaret, sövme ve tehdit içeren sözler sarf ettiğini, iş sözleşmesinin 04.07.2012 tarihli bildirimle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-b maddesi uyarınca feshedildiğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
              Mahkemece, iş sözleşmesi işçinin işverenliğe karşı küfür ve hakaret ettiği iddiası ile feshedilmiş ise de, iddianın ispat yükünü taşıyan davalı yan tanığınca dahi doğrulanmadığı,  davacı tanığının yanı sıra davalı tanığının da davacının yöneticilere karşı bir söz söylemediğini açıkladığı, fesihte 4857 sayılı Kanun'un 19. maddesi gereğince savunma alınması şartına uyulmadığı, feshin usul ve esas yönünden geçersiz olduğu  gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
              Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı Kanun’un 25/II. maddesidir.
  Dosya içeriğine göre, davacı işçinin davalı işyerinde 23.11.2005-04.07.2012 tarihleri arasında genel menajer olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından 04.07.2012 tarihli fesih bildirimi ile işçinin yönetim kurulu üyelerinin değişmesi sonrası yapılan görev dağılımında Mutlu Altuğ'un Basketbol Şube Başkanlığına seçilmesinin ardından ben bu adamla çalışmam diyerek işe gelmemeye başladığı ve 29.06.2012 tarihinde işe gelmediğinin noter görevlilerince tespit edildiği, işlemi öğrenen işçinin 2. başkan Seyhan Evlioğlu'nu arayarak Mutlu Altuğ'a karşı ağır ve galiz küfürler sarf ettiği, hakaret ettiği, aynı zamanda bana noter göndermiş, yaptığının hesabını ona soracağım şeklinde ifadeler kullanarak tehdit ettiği, gerekçesiyle 4857 sayılı Kanun'un 25/II-b maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır.
              Somut olayda, fesih nedeni yapılan eylemler haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmasa da davacının, işe gelmediğinin noter aracılığı ile tespit edilmiş olması ve yöneticisine karşı söylediği tehditvari sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde işyerindeki iş akışının olumsuz etkileneceği ve işverence iş sözleşmesinin devamı beklenemeyeceği dikkate alınarak iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebebin varlığının kabul edilmesi gerekirken mahkemece aksi kanaatle yazlı şekilde karar verilmesi bozma sebebidir.
              Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
              HÜKÜM: Yukarıda belirtilen sebeplerle;
              1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2-Davanın REDDİNE,
              3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 104,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
              5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.320,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
              6-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak 06.12.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ