• İŞE BİR GÜN DEVAMSIZLIK YAPMANIN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLECEĞİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/1185
  2014/1786
  10.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21
     
  • İŞE BİR GÜN DEVAMSIZLIK YAPMANIN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLECEĞİ
   
  ÖZETİ. İşe bir gün mazeretsiz olarak devamsızlık yapmak ise olsa olsa geçerli fesih sebebi yapılabilir. Davacının bir gün işe devamsızlığı sebebi ile iş sözleşmesinin feshinin  geçerli sebebe dayandığının  kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi  hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
               

  DAVA :           Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
               Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Yücesoy tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin haklı ve  geçerli bir sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı işveren, davacının iş sözleşmesinin üst üste iki gün mazeretsiz olarak işe devam etmediği için haklı sebeple feshedildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece,  feshin haklı ve geçerli bir geçerli sebebe dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatma tazminatının dört aylık ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  İş sözleşmesinin, işçinin işyerine devamsızlıkta bulunması sebebiyle işverence haklı olarak işverence feshedilip feshedilmediği noktasında  taraflar arasında uyuşmazlık sözkonusudur.
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 25 II- ( g) bendinde, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” halinde  işverenin haklı fesih  imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır.
  Somut olayda; davalı işveren işyerinde gece sorumlu müdürü olarak çalışmakta olan davacının iş sözleşmesinin,  26.07.2012 tarihli fesih bildirimi ile üst üste iki gün mazeretsiz olarak işe gitmediği gerekçesi ile tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedildiği, devamsızlığa ilişkin 24.07.2012 ve 25.07.2012 tarihlerinde devamsızlık tutanağı düzenlendiği anlaşılmaktadır. Davalı taraf yargılama sırasında,  25.07.2012 tarihinde saat  17:00 itibari ile  davacının işine son verildiğini açıklamıştır. Dosyaya sunulan gece vukuat defterinin  incelenmesinden; davacının 23-24 Temmuz 2012 gecesi nöbetine geldiği ve defteri imzaladığı, 24-25 Temmuz 2012 gecesi  ile 25-26 Temmuz 2012 gecesi nöbetlerine ise  gelmediği anlaşılmasına rağmen;  zaten davacının iş sözleşmesi 25 Temmuz günü saat 17:00'de feshedildiğine ve davacı da gece nöbeti tuttuğuna göre, henüz   nöbetine gelip gelmeyeceği belli değilken davacının işine son verildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Fakat fesih  anı itibari ile davacının 24-25 Temmuz gecesi nöbetine gelmediği ve işe bir gün devamsızlık yaptığı da sabittir. İşe bir gün mazeretsiz olarak devamsızlık yapmak ise olsa olsa geçerli fesih sebebi yapılabilir. Davacının bir gün işe devamsızlığı sebebi ile iş sözleşmesinin feshinin  geçerli sebebe dayandığının  kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi  hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM : Yukarıda belirtilen sebeplerle;
  1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-Davanın REDDİNE,
  3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 62,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre  1.500,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6-Taraflarca yatırılan gider avanslarından varsa kullanılmayan bakiyelerinin ilgili tarafa iadesine,
  7-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 10.02.2014  tarihinde oybirliği ile karar verildi.        

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ