• İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/22476
  2007/36807
  04.12.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  • İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI
  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İSTEM DIŞI ALT SINIRDAN BELİRLENMESİNİN DAVALI YARARAINA VEKALET ÜCRETİNİ GEREKTİRMEMESİ
  •  
    ÖZETİ: 4857 sayılı iş Kanunun da düzenlenen ve feshin geçersizliğinin sonucuna bağlanan işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücret alacağı, davacının başvurusu ve davalının işe başlatmaması halinde uygulanması gereken tespit niteliğinde hükümlerdir, işe başlatmama tazminatı işçinin kıdemi, fesih nedeni gibi gerekçelere göre alt ve üst sınırlar içerisinde mahkemece takdir edilen feshin geçersizliğine bağlı ikincil ve resen dikkate alınması gereken bir olgudur. Bu niteliği ile işe başlatmama tazminatının istem dışında alt sınırdan belirlenmesi davalı yararına vekalet ücretini gerektirmez. Mahkemece, yazılı şekilde davalı yararına vekâlet ücretine karar verilmesi hatalıdır.
               

  DAVA                                  : Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini
  Belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davanın kabulüne karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddelerine aykırı olarak feshedildiğini iddia eden davacı, feshin geçerli nedenle yapılmadığını belirterek feshin geçersizliğine, işe iadesine, yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatın 8 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine iadesine, talep etmiştir.
  Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin feshin geçersizliğine, işe iadesine, davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminatın davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine, 4 ay belirlenmesi neden ile davalı yararına nispi vekâlet ücretine karar verilmiştir.
  4857 sayılı iş Kanunun da düzenlenen ve feshin geçersizliğinin sonucuna bağlanan işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücret alacağı, davacının başvurusu ve davalının işe başlatmaması halinde uygulanması gereken tespit niteliğinde hükümlerdir, işe başlatmama tazminatı işçinin kıdemi, fesih nedeni gibi gerekçelere göre alt ve üst sınırlar içerisinde mahkemece takdir edilen feshin geçersizliğine bağlı ikincil ve resen dikkate alınması gereken bir olgudur. Bu niteliği ile işe başlatmama tazminatının istem dışında alt sınırdan belirlenmesi davalı yararına vekalet ücretini gerektirmez. Mahkemece, yazılı şekilde davalı yararına vekâlet ücretine karar verilmesi hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  SONUÇ: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
              1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2.Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine,
  4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsili gerektiğinin tespitine,
  5.Alınması gereken 13,10 YTL harçtan peşin alman harem mahsubu ile bakiye 1.90YTL’nin davalı tarafından yatırılarak tamamlanmasına,
  6.Davacının yapmış olduğu 146,40 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450,00 YTL ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacıya iadesine kesin olarak 4.12.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ