• İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ BELİRLENMESİNDE DAVACININ KIDE-MİNİN DİKKATE ALINMASI

  ­İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2005/18507
  Karar No. 2005/22533
  Tarihi: 23.06.2005         

  l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ BELİRLENMESİNDE DAVACININ KIDE-MİNİN DİKKATE ALINMASI
  l İŞE İADE TAZMİNATININ KIDEME GÖRE ÜST SINIRDAN BELİRLENMESİ

  ÖZETİ: Feshin geçersizliğine ve işe iadeye dair verilen karar doğrudur. Ancak davacının kıdemi nazara alındığında işe başlatmama tazminatının 8 aylık ücreti tutarında belirlemesi gerekirken 4 aylık ücreti olarak tespiti doğru değildir.

  DAVA: Davacı,  feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı iş akdinin geçerli neden olmaksızın sona erdirildiği iddiasıyla feshin geçersizliğine işe iadeye işe başlatmama tazminatı 8 ay belirlemesini talep etmiştir.
  Mahkemece feshin geçersizliğine işe iadeye ve işe başlatmama tazminatının 4 aylık ücret olarak belirlemesine karar verilmiş,hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.Toplanan delillere tüm dosya kapsamına göre feshin geçersizliğine ve işe iadeye dair verilen karar doğrudur.Ancak davacının kıdemi nazara alındığında işe başlatmama tazminatının 8 aylık ücreti tutarında belirlemesi gerekirken 4 aylık ücreti olarak tespiti doğru değildir.
  Bu nedenle 4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi gereğince dairemizce aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle,
  l-) Ankara 5. İş Mahkemesinin 28.4.2005 tarih ve 2005/64 E,2005/242 K.Sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-) Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3-) Davacının süresi içerisinde başvurusuna rağmen işverence işe başlatıl-maması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi nazara alınarak taktiren 8 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine,
  4-) Davacının süresi içinde başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
  5-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-) Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 350,00 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  7-) Davacı tarafından yapılan (60,70) YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  8-) Davacının  yatırdığı  temyiz  harcının  isteği  halinde  kendisine  iadesine, dair, kesin olarak 23.6.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ