• İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN KIDEME BAĞLI HAKLARININ İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİH ESAS ALINARAK HESAPLAMA YAPILMASI GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /17-21
  1475 S.İşK. /14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2012/17517
  Karar No. 2014/19655
  Tarihi: 16.06.2014


  l İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN KIDEME BAĞLI HAKLARININ İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİH ESAS ALINARAK HESAPLAMA YAPILMASI GEREKMESİ
  l DÖRT AYLIK DÖNEMİN KIDEME EKLENİP TOPLAM KIDEM SÜRESİ VE SON ÜCRETE GÖRE YENİDEN KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANANARAK ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ MAHSUBUNUN GEREKMESİ

  ÖZETİ: İşçinin işe başlatılmaması fesih niteliğinde olmakla, işverence gerçekleşen bu feshe bağlı olarak ihbar tazminatı ile süre yönünden şartları mevcutsa kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti ödenmelidir. Hesaplamalar işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesih tarihindeki ücret ve kıdem tazminatı tavanı gözetilerek yapılmalıdır. İşçiye geçersiz sayılan fesih sırasında kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücreti ödenmişse, dört aylık boşta geçen süre ilavesiyle son ücrete göre yeniden hesaplama yapılmalı vc daha önce ödenenler mahsup edilerek sonuca gidilmelidir.
  Kıdem tazminatı için faiz başlangıcı, işçinin işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesih tarihi olmalıdır. Geçersiz sayılan fesih tarihinden faiz yürütülmesi doğru olmaz.

  DAVA: Davacı, fark kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.Kaman tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, hizmet süresinin eksik hesaplandığı gerekçesiyle fark kıdem tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  1. Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  1. Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının hizmet süresinin eksik hesaplandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  1. Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  1. Gerekçe:
  Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerek ti ıi c i sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık hükmedilen fark kıdem tazminatının faizinin başlangıç tarihi noktasında toplanmaktadır.
  İşçinin işe başlatılmaması fesih niteliğinde olmakla, işverence gerçekleşen bu feshe bağlı olarak ihbar tazminatı ile süre yönünden şartları mevcutsa kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti ödenmelidir. Hesaplamalar işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesih tarihindeki ücret ve kıdem tazminatı tavanı gözetilerek yapılmalıdır. İşçiye geçersiz sayılan fesih sırasında kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücreti ödenmişse, dört aylık boşta geçen süre ilavesiyle son ücrete göre yeniden hesaplama yapılmalı ve daha önce ödenenler mahsup edilerek sonuca gidilmelidir.
  Kıdem tazminatı için faiz başlangıcı, işçinin işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesih tarihi olmalıdır. Geçersiz sayılan fesih tarihinden faiz yürütülmesi doğru olmaz.
  Somut olayda, İlk derece mahkemesince davacının kıdem tazminatının faiz başlangıç tarihi işe iade sonrasında işe başlatılmaması nedeniyle ödeme yapılan 12.04.201 1 tarihi yerine geçersiz fesih tarihi olan I 1.06.2010 gününün belirtilmesi hatalı olup bozma sebebi ise de bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün 6100 sayılı HMK’nun geçici 3/1 maddesi yollaması ile HUMK’nun 436. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir
  SONUÇ:
  Hüküm fıkrasının ikinci paragrafının çıkarılarak yerine;
  "Davacının hak kazandığı brüt 6278.00 TL fark kıdem tazminatının 12.04.2011 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine." bendinin yazılmasına, hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı olan temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 16.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ