• İŞE BAŞLAMA KONUSUNDA İŞÇİNİN SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/8491
  2015/31183
  23.11.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/21

   
     
  • İŞE BAŞLAMA KONUSUNDA İŞÇİNİN SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ
  • İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN KAPANMASI
  • İŞÇİNİN KIDEMİNE İŞİNE EN YAKIN BAŞKA YERDE ÖNERİLEN İŞİ KABUL ETMEMESİNİN İŞE BAŞLATMAMA OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ
  •  
    ÖZETİ  Mahkemece, işvereninin işe iadeyi sağlamadığı gerekçesi ile davacının işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağına karar verilmiş ise de, dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının geçersiz sayılan fesih öncesi çalıştığı ve İzmir'de bulunan davalıya ait işyerinin işe iade davası sonuçlanmadan önce kapatıldığı anlaşılmaktadır. Davalı işveren tarafından, işyerinde meydana gelen değişiklik üzerine zorunluluk sebebiyle davacı işçinin özelliğine, kıdemine ve önceki işine en uygun işe davet etmiş, davacıyı başka yerde çalıştırma imkanı bulunmayan işverenin daveti ise  davacı işçi tarafından kabul edilmemiştir. Bu durumda davacının işe başlatılmadığından söz etmek mümkün olmadığından, davacının sadece boşta geçen süre ile ilgili ücreti hak edebileceği dikkate alınarak işe başlatmama tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
   
   
       
               

  DAVA: Davacı, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Hacıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin işe iadesine yönelik davanın kabulle sonuçlandığını ve kesinleştiğini kanuni süresi içinde işe iade için müracaat edilmesine rağmen davalıların davacıyı işe başlatmadıklarını belirterek işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre alacağının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı şirket vekili, davacının işe iade başvurusu üzerine müvekkili tarafından davacıya, şirketin İzmir'de bulunan işyerinin kapatıldığını, bu sebeple İstanbul'da bulunan şirket merkezinde aynı şartlar altında işe başlayabileceğinin bildirildiğini, davacının tebliğe rağmen keyfi ve kötü niyetli olarak ikametinde iş imkanı sağlanmasını istediğini, bu sebeple de  aralarındaki  13.10.2009 tarihli iş sözleşmesinin 2. maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 22. maddesine istinaden söz konusu görev yer değişikliği önerisini kabul etmediğini bildirerek işyerine gelmediğini, davacının İzmir'deki işyerine iadesinde fiili imkansızlık bulunduğunu, bu sebeple İstanbul'daki işyerinde işe başlatılması teklifinin son derece doğal ve talebin yerine getirilmesi açısından zaruri bir durum olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 
  Mahkeme kararının özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı,  davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  4857 sayılı Kanun'un 21. maddesinin beşinci fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi halde işverence yapılan fesih geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur.
  İşveren işe iade için başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. Aksi halde en az dört, en fazla sekiz aylık ücret tutarında belirlenen iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer hakları işçiye ödemek zorundadır.
  İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte işe başlamak niyeti olmadığı halde, işe iade davasının sonuçlarından yararlanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu olarak değerlendirilemez. İşçinin süresi içinde işe iade yönünde başvurusunun ardından, işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla, işçi işverene hiç başvurmamış gibi sonuca gidilmelidir. Bu durumda işverence yapılan fesih, 4857 sayılı Kanun'un 21. maddesinin beşinci fıkrasına göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Bunun sonucu olarak da, işe iade davasında karara bağlanan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların talebi mümkün olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve şartları oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir.
  İşverenin işe davete dair beyanının da ciddi olması gerekir. İşverenin işe başlatma amacı olmadığı halde işe başlatmama tazminatı ödememek için yapmış olduğu çağrı, gerçek bir işe başlatma daveti olarak değerlendirilemez.
  Dosya içeriğine göre, davacı işçinin, davalı işverenin İzmir'de bulunan işyerinde satış temsilcisi olarak görev yaptığı, iş sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açtığı dava neticesinde mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiği, temyiz edilen kararın denetimden geçerek onandığı ve davacının süresinde işe başlama başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır.
  Davalı işveren, davacının işe iade başvurusunun kabul edildiğini ancak şirketin İzmir'de bulunan işyerinin 31.12.2011 tarihinde kapatıldığını bu sebeple davacının şirketin İstanbul'daki merkezinde 09.07.2012 tarihinde işe başlaması hususlarını içeren ihtarname göndermiştir. Davacı ise, işverenin davet ettiği işe başlamamıştır.
  Mahkemece, işvereninin işe iadeyi sağlamadığı gerekçesi ile davacının işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağına karar verilmiş ise de, dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının geçersiz sayılan fesih öncesi çalıştığı ve İzmir'de bulunan davalıya ait işyerinin işe iade davası sonuçlanmadan önce kapatıldığı anlaşılmaktadır. Davalı işveren tarafından, işyerinde meydana gelen değişiklik üzerine zorunluluk sebebiyle davacı işçinin özelliğine, kıdemine ve önceki işine en uygun işe davet etmiş, davacıyı başka yerde çalıştırma imkanı bulunmayan işverenin daveti ise  davacı işçi tarafından kabul edilmemiştir. Bu durumda davacının işe başlatılmadığından söz etmek mümkün olmadığından, davacının sadece boşta geçen süre ile ilgili ücreti hak edebileceği dikkate alınarak işe başlatmama tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.11.2015 gününde oybirliğiyle karar

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ