• İŞÇİYE GÖREVİNİ YAPMA KONUSUNDA HERHANGİ BİR HATIRLATMA YAPILMAMIŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,25
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/18941
  Karar No: 2007/4314
  Tarihi:      19.02.2007

  l İŞÇİYE GÖREVİNİ YAPMA KONUSUNDA HERHANGİ BİR HATIRLATMA YAPILMAMIŞ OLMASI
  l AYNI EYLEM NEDENİYLE İŞÇİYE İKİ KEZ CEZA VERİLEMEYECEĞİ
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: Davalı tarafından 28.6.2003 tarihinde iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunun 25/II-h maddesine göre feshedildiğine dair bildirim düzenlenmiştir.Anılan madde işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ile ilgili olduğu halde davacıya işi ile ilgili herhangi bir hatırlatma yapıldığına dair belge dosya içinde mevcut değildir. Keza davacının çalışmadığı iddia edilen sürelere ilişkin disiplin cezaları verilmiş olup aynı eylem nedeniyle birden fazla ceza verilemeyeceğinden devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshi yasal değildir. Bu nedenle anılan tazminatlara hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı iş akdinin haklı neden olmadan feshedildiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiştir. Davalı mesai saatlerine uymadığı için uyan verildiği halde işyerini bırakıp gittiği için iş aklinin İş Kanunu 25/Il-h maddesine göre feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece işyeri kurallarına aykırı hareket ettiği için feshin haklı olduğu kanaati ile tazminat talepleri reddedilmiştir.
  Dosya içindeki bilgi ve belgelerden davacı hakkında 25.6.2003 tarihinde 18-21 çalışmasına gelmediğine dair 26.6.2003 tarihinde tutanak tutulmuş aynı tarihte disiplin kurulu toplanıp ihtar cezası verilmesini kabul etmiş ve ihtar yazısı düzenlenerek davacıya aynı prosedür 27 ve 28 Haziran 2003 tarihli ihtar cezaları için de yerine getirilmiştir. Ayrıca davalı tarafından 28.6.2003 tarihinde iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunun 25/II-h maddesine göre feshedildiğine dair bildirim düzenlenmiştir.Anılan madde işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ile ilgili olduğu halde davacıya işi ile ilgili herhangi bir hatırlatma yapıldığına dair belge dosya içinde mevcut değildir. Keza davacının çalışmadığı iddia edilen sürelere ilişkin disiplin cezaları verilmiş olup aynı eylem nedeniyle birden fazla ceza verilemeyeceğinden devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshi yasal değildir. Bu nedenle anılan tazminatlara hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ