• İŞÇİNİN YILLIK İZİNLERİNİN BİR KISMINI KULLANDIĞINI KABUL ETMESİNİN İKRAR NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/6018
  2012/12211
  10.04.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/57
     
  • İŞÇİNİN YILLIK İZİNLERİNİN BİR KISMINI KULLANDIĞINI KABUL ETMESİNİN İKRAR NİTELİĞİNDE OLDUĞU
    ÖZETİ Somut olayda; davacı   işçi dava dilekçesi ve cevaba cevap dilekçesinde  yıllık izinlerinin yarısını kullandığını beyan etmiş olup, davacının bu beyanı ikrar niteliğinde olduğundan bunun aksine taraf  yeminine dayalı olarak tüm süre üzerinden fazladan yıllık ücretli izin alacağına hükmedilmesi hatalıdır.
  3-Ayrıca hesaplamalarda giydirilmiş ücret belirlenirken yemek ücretinin 4 TL olarak belirlenmesi dayanaktan yoksun olup  hükme esas alınan rapor bu yönüyle hatalıdır.
   
               
  DAVA    :Davacı, kıdem,  ihbar  tazminatı, ücret, fazla mesai, yıllık izin ücreti ile bayram tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
                  Yerel mahkeme, isteği  hüküm altına almıştır.
                            Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi  E.Akbay Erdoğan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı; davalı iş yerinde 21.03.2006 – 29.12.2007 tarihleri arasında çalıştığını, davalı işveren tarafından hiç bir gerekçe gösterilmeden iş aktine haksız şeklide son verildiğini, yıllık izinlerinin yarısının kullandırıldığını belirterek ve fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak; kıdem alacağı ,ihbar alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, bayram tatili alacağı, ücret alacağı ve  fazla mesai alacağını faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, davacının istifa ettiğini, 30.10.2007 tarihine kadar  asgari ücret ile çalıştığını belirterek  davanın reddini savunmuştur.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkeme ; toplanan deliller  doğrultusunda  davacının   kıdem alacağı, ihbar alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, fazla mesai alacağı, genel  tatil ücreti alacağı  ve ücret alacağı  taleplerini kabul etmiştir.
  D) Temyiz:
  Karar  süresi içerisinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Somut olayda; davacı   işçi dava dilekçesi ve cevaba cevap dilekçesinde  yıllık izinlerinin yarısını kullandığını beyan etmiş olup, davacının bu beyanı ikrar niteliğinde olduğundan bunun aksine taraf  yeminine dayalı olarak tüm süre üzerinden fazladan yıllık ücretli izin alacağına hükmedilmesi hatalıdır.
  3-Ayrıca hesaplamalarda giydirilmiş ücret belirlenirken yemek ücretinin 4 TL olarak belirlenmesi dayanaktan yoksun olup  hükme esas alınan rapor bu yönüyle hatalıdır.
     Mahkemece yemek ücretine ilişkin araştırma yapılmadan eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması da  usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ