• • İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞ KIDEM SÜRESİYLE ÜCRETİN AÇIK ÇELİŞKİ OLUŞTURMASI

  (


   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/1693
  2007/28191
  26.09.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32
   
  •  
  •  
  • İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞ KIDEM SÜRESİYLE ÜCRETİN AÇIK ÇELİŞKİ OLUŞTURMASI
  • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: Davacı işçi, devam eden bu uygulamaya bağlı olarak yol pirimi alamamış ve durumun düzeltilmesini işverenden talep etmiştir. İşverence aynı durumun devam edeceğine dair açıklamanın ardından, çalışma koşullarında meydana gelen esaslı değişiklik sonucu 30.9.2002 tarihinde dilekçe vererek iş sözleşmesini feshetmiştir. Fesih tarihinde yürürlükte bulunan 1475 sayılı yasanın 16/2- e bendine göre davacının anılan feshi haklı nedene dayanmaktadır. Böyle olunca davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü isabetli olmakla birlikte, ihbar tazminatına hak kazanması söz konusu olmaz. Mahkemece davacının ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde isteğin kabulü hatalı olmuştur.
  Davacı, fazla çalışma ücreti talep etmiş mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir. Fazla çalışmaların ispatı konusunda yazılı bir delil bulunmamaktadır. Davacı işçi tanık beyanları ile iddiasını ispata çalışmıştır. Davacı tanıklarının beyanları soyut nitelikte olup, fazla çalışmanın ispatı konusunda yeterli değildir. Aynı işyerinde aynı sıfatla çalışan işçilerin açtıkları emsal nitelikteki davalarda da fazla çalışma talepleri reddedilmiş ve kararlar kesinleşmiştir
  İş sözleşmesinin 7. maddesinde bayram ve genel tatillerde yapılacak olan çalışmaların aylık ücretin içinde olduğu   kuralına yer verilmiştir. Böyle olunca davacının milli bayram ve genel tatil günlerinde çalışması sebebiyle ayrıca ücrete hak kazanması söz konusu olmaz. Mahkemece anınla ücretin de kabulü hatalı olmuştur.
                 rel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Uyuşmazlık davacının ücreti noktasında toplanmaktadır. Davacı işçinin 7 yılı aşkın bir süre çalıştığı tartışmasızdır.Kalıp ve tuğla ustasıdır.Mahkemece imzalı ücret bordrolarına değer verilmiştir.Davalı tanık dinletmemiştir.Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre taraflar arasında ücretin uyuşmazlık konusu olduğu hallerde ve işverence belirtilen ücretin işçinin yaptığı iş ve çalışma süresi dikkate alındığında açık bir çelişki yaratıyor ise emsal ücret araştırması yapılmaktadır.
  Mahkemece emsal ücret araştırması yapılmadan yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,26.9.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  N.Okay
  M.Kîlıçoğlu


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ