• İŞÇİNİN YAPMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU İŞİ HATIRLATMAYA KARŞIN YAPMAMASININ HAKLI FESİH NEDENİ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /25
  1475 S. İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2011/53643
  Karar No. 2014/2922
  Tarihi: 03.02.2014

  l İŞÇİNİN YAPMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU İŞİ HATIRLATMAYA KARŞIN YAPMAMASININ HAKLI FESİH NEDENİ OLMASI
  l İŞÇİYE FESHE KONU EYLEMDEN ÖNCE UYARI VERİLMEMİŞ, EYLEM NEDENİYLE ZARAR DA OLUŞMAMIŞSA FESHİN HAKSIZ OLACAĞI
                                 
  ÖZETİ: Davalı şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan davacıya yapılan fesih bildiriminde güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketine devredilmesi sebebiyle şirketin başka bölümünde veya anlaşılan özel güvenlik şirketinde çalışması teklif edildiği ancak bu hususun davacı tarafından kabul edilmediği belirtilmiştir. Davalı vekili 13.03.2013 tarihli dilekçesinde fesih yazısından davacıya bu teklifin yapıldığının anlaşıldığı bu hususa davacının fesih bildiriminde herhangi bir itiraz koymadığı belirtilmişse de bilindiği üzere yaptığı görevden başka bir görevde çalışma teklifi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca ancak yazılı yapılabilir. Dosya kapsamında davacıya fesihten önce bu hususun teklif edildiğine dair yazılı bir bildirim sunulmamıştır. Aynı nedenle, aynı tarihte işten çıkarılan başka bir işçinin açtığı işe iade davasında yargılama sırasında alınan ve dosyamıza da emsal olarak sunulan bilirkişi raporunda fesihten kısa bir süre önce 13.07.2012 tarihinde çalışabileceği pozisyona eleman alındığının tespit edildiği görülmektedir.
  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti, prim ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Z.N.K.Peltek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; davacının davalıya ait işyerinde 01.10.2006 - 25.03.2009 tarihleri arasında pompacı olarak çalıştığını, aylık net 695,00 TL ücret aldığını, gerekçesiz işten çıkarıldığını, alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ve prim alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili; davacının davalı şirketin Bostancı'daki akaryakıt istasyonunda Datasist A.Ş. işçisi olarak çalıştığını, davalı şirkete husumet yöneltilemeyeceğini, davacının hiç bir zaman gerekli performansı göstermediğini, kurallara ve talimatlara uymadığını, kasada açık verdiğini, davacının son olarak 21.03.2009 tarihinde 7-15 vardiyasında çalışırken 152,02 TL'lik bir satışta satış fişine aracın plakasını yazması gerektiği halde müşteri tarafından beyan edilen şirket adını yazdığını, davacının konuyla ilgili yazılı savunmasında davranışını kabul ettiğini, bunun üzerine iş sözleşmesinin feshedildiğini, ödenmemiş ücret alacağının olmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
     C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davacının imzasını taşıyan Akaryakıt Satış, Kredi Kartı ve Smart Kart Prosedürü başlıklı belgede yanlış plakaya fiş kesen ya da yazarkasa uygulamalarında prosedür dışına çıkan personelin haklı nedenle tazminatsız olarak derhal iş sözleşmesinin feshedileceği ifadesinin yer aldığı, davacının yazılı savunmasında 21.03.2009 tarihinde yaptığı bir satışta satış fişine plaka yerine Roti yazdığını kabul ettiği, davacının bu eyleminin vergi kaçakçılığına sebebiyet verdiği gibi davalı şirketi de zarara uğratma tehlikesi oluşturduğu, dolayısıyla iş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedene dayanılarak feshedildiği, alacağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacının hizmet akdi satış fişine akaryakıt satışı yaptığı aracın plakası yerine şirketin adını yazdığı gerekçesiyle feshedilmiş ve mahkemece de bu husus işveren yönünden haklı fesih nedeni kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminat talepleri reddedilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamına uygun değildir.
  Şöyle ki; davacının eylemi yapmakla ödevli olduğu görevi talimatlara uygun olarak yapmamaktır. Bu eylemin haklı fesih sebebi oluşturabilmesi için "işçinin yapmakla ödevli olduğu görevi kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi" gerekir.
  Feshe konu eylem bir kere meydana gelmiş olup, davacının bu konuda daha önce usulüne uygun şekilde uyarıldığı ve görevini yapmamakta ısrarcı olduğu usulüne uygun şekilde kanıtlanamadığı gibi, eylem nedeniyle işverenin herhangi bir zararı oluşmadığından feshin haklı nedene dayandığının kabulü mümkün değildir. Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 03/02/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ