• İŞÇİNİN ÜCRETİ KIDEMİ GİBİ HESAP UNSURLARININ İŞVERENCE BİLİNEBİLİR OLDUĞU

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/33088
  2016/29156
  26.12.2016
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /8,28


   
     
  • İŞÇİNİN ÜCRETİ KIDEMİ GİBİ HESAP UNSURLARININ İŞVERENCE BİLİNEBİLİR OLDUĞU
  • İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ   İtirazın iptali davasında borçlunun haksızlığına karar verilmesi halinde ve alacaklının talep etmiş olması şartıyla, borç miktarının Kanunda gösterilen orandan az olmamak kaydıyla icra inkâr tazminatına hükmedilir. İcra inkâr tazminatına karar verilebilmesi için alacağın belirli ya da belirlenebilir olması gerekir. Özellikle, işçinin kıdemi, ücreti gibi hesap unsurları, işverence bilinen ya da belirlenebilecek hususlardır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 8. ve 28. maddelerinin, işverene bu gibi konularda belge düzenleme yükümü yüklediği de gözden uzak tutulmamalıdır

                 
   
       
               

  "
  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
  DAVA : Davacı, borcu olmadığının taspiti ile kötüniyet tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı ... Tem. Güv. Eğl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalı yanında 2003 yılında boş senet imzalatılmak suretiyle işe girdiğini, daha sonra iş kazası geçirerek parmağını kaybettiğini ve raporlu iken işine son verildiğini, bunun üzerine 3. İş Mahkemesinin 2006/582 esas sayılı dosyasında açmış olduğu işe iade davasını 02.12.2008 tarih, 2008/685 karar sayılı ilamı ile lehine sonuçlandığını, hükmedilen tazminatı almak için Ankara 8. İcra Müdürlüğünün 2009/18302 takip sayılı dosyasında icra takibi başlatılması üzerine davalı tarafın işe başlarken davacıdan almış olduğu boş senedi ... lehine doldurarak Ankara 5. İcra Müdürlüğünün 2010/7464 esas sayılı dosyasında takibe koyarak 8. İcra Müdürlüğündeki alacağı üzerine haciz koydurttuğunu, işbu dosyadan doğan talep yönünden alacak olmadığını tespiti ile takipten doğan kötü niyet tazminatı talebinde bulunmuştur.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, icraya konan söz konusu senet üzerindeki yazıların davacıya ait olmadığının tespit edildiği, buna göre davacının iddialarının doğru olduğu anlaşılmakla davasının kabulüne ve davalıların cezai sorumluluk doğuracak şekilde işledikleri eylemin ağırlığı, davacıya verdikleri elem ve Adli Mercileri ( İcra, Ceza, Asliye Hukuk ve İş Mahkemeleri ) işgalleri nedeniyle %60 kötü niyet tazminatına mahkumiyetine karar verilmiştir. 
  Temyiz:
  Kararı davalı ... Tem. Güv. Eğl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir. 
  Gerekçe:
  ...-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı ... Tem. Güv. Eğl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacının işe girişi esnasında imzaladığı senetle ilgili olarak yapılmış olan icra takibine konu alacak bakımından borçlu olmadığının tespitine yönelik açtığı bu dava ile talep edilen takipten kaynaklı kötü tazminatının miktarı noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  İtirazın iptali davasında borçlunun haksızlığına karar verilmesi halinde ve alacaklının talep etmiş olması şartıyla, borç miktarının Kanunda gösterilen orandan az olmamak kaydıyla icra inkâr tazminatına hükmedilir. İcra inkâr tazminatına karar verilebilmesi için alacağın belirli ya da belirlenebilir olması gerekir. Özellikle, işçinin kıdemi, ücreti gibi hesap unsurları, işverence bilinen ya da belirlenebilecek hususlardır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 8. ve 28. maddelerinin, işverene bu gibi konularda belge düzenleme yükümü yüklediği de gözden uzak tutulmamalıdır.
  2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 72/5. maddesinde; "Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırşa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.15) yüzde yirmisinden aşağı olamaz." düzenlemesini içermektedir. 02.07.2012 tarihli 6352 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik öncesinde ise ilgili tazminat için %40 ından aşağı olmamak üzere ifadesi kullanılmıştır.
  Somut uyuşmazlıkta, mahkemece; davalıların cezai sorumluluk doğuracak şekilde işledikleri eylemin ağırlığı, davacıya verdikleri elem ve Adli Mercileri (İcra, Ceza, Asliye Hukuk ve İş Mahkemeleri) işgalleri nedeniyle takip konusu alacağın %60 kötü niyet tazminatına hükmedilmelerine karar verilmiştir. Ancak dava konusu olayın niteliği, ceza dosyasında verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve talep konusu değerlendirildiğinde kötüniyet tazminatı bakımından kanunda belirtilen alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir sebep bulunmamaktadır. Mahkemece yazılı gerekçe ile anılan tazminatın takip konusu alacağın % 60'ı olarak hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 26.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ