• İŞÇİNİN SÖZLŞEMEYE AYKIRILIK SONUCU İŞVERENE ZARAR VERMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/29446
  2010/22651
  09.07.2010
  İlgili Kanun / Madde
  818.S.BK/125
     
  • İŞÇİNİN SÖZLŞEMEYE AYKIRILIK SONUCU İŞVERENE ZARAR VERMESİ
  • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLMASI
    ÖZETİ davacı ile davalı arasında iş akdi bulunduğu ve davalı işçinin sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerine aykırı davranarak işverene zarar verdiği anlaşılmaktadır. Böylece işverenin sözleşmeye aykırılık sonucu oluşan zararının tazmininde Borçlar Kanununun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zaman aşımı uygulanır. Bu nedenle mahkemece somut olayda, zaman aşımının 10 yıl olmasına rağmen 1 yıl kabul edilerek davanın zamanaşımı nedeniyle, reddine karar verilmesi doğru bulunmamış ve kararın bu yönü ile bozulması gerekmiştir.  
               

  DAVA                                    : Davacı, kurum zararının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                         Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
    Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi İ.Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkili şirkette işçi olarak çalışan davalının şirketin zararına sebep olduğunu ileri sürerek 3.891.45 TL'nin davalıdan tahsilini istemiştir.
  Davalı vekili, zaman aşımı definde bulunduğu gibi, zararın tahsili için dava dışı abone hakkında icra takibi yapıldığını ileri sürerek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, bilirkişi raporu, dosya kapsamına göre, zamanaşımının 1 yıl olduğu kabul edilerek davanın zaman aşımı nedeniyle reddine karar vermiştir.
  Karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  Dava, fatura düzenleme ile görevli olan davalının eksik fatura (noksan miktarlı) düzenlemesinden kaynaklanan zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Uyuşmazlık somut olaya uygulanacak zamanaşımı süresinde toplanmaktadır.
  Aynı neticeyi husule getirmeye matuf ve mahsus olduğu takdirde iki hakkın yarışması (telahuku) söz konusu olur. Başka bir anlatımla bir fiilin hem akde aykırı, hem de haksız fiil teşkil ettiği durumda akitten doğan dava hakkının haksız fiilden doğan dava hakkı ile yarıştığı (telahuk ettiği) kabul edilir. Bu itibarla, değişik hukuki müesseselerin ihlaline rağmen ortaya çıkan zararın tanzimini (giderilmesini ) amaç edinen tek bir alacak doğar. Tarafları bağlayan bir akit var ise alacak bu akde ilişkin kaidelere göre sonuçlandırılır. Taraflar arasında bağlayıcı bir akit yoksa alacak haksız fiile ilişkin kuralara dayanılarak belirlenir.
  Bu durum karşısında değişik müesseselerinin ihlaline rağmen ortaya çıkan zararın tazminini amaç edinen tek bir alacak doğar. Tarafları bağlayan bir akit var ise alacak bu akde ilişkin kaidelere göre sonuçlandırılır. Taraflar arasında bağlayıcı bir akit yoksa alacak haksız fiile ilişkin hükümler göz önüne alınarak sonuca bağlanır. Bu genel açıklamalardan soma somut olaya baktığımızda; davacı ile davalı arasında iş akdi bulunduğu ve davalı işçinin sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerine aykırı davranarak işverene zarar verdiği anlaşılmaktadır. Böylece işverenin sözleşmeye aykırılık sonucu oluşan zararının tazmininde Borçlar Kanununun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zaman aşımı uygulanır. Bu nedenle mahkemece somut olayda, zaman aşımının 10 yıl olmasına rağmen 1 yıl kabul edilerek davanın zamanaşımı nedeniyle, reddine karar verilmesi doğru bulunmamış ve kararın bu yönü ile bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz eden davacı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle hükmün davacı yararına bozulmasına 9.7.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ