• İŞÇİNİN REKABET YASAĞI KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN GÖZETİLMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/18581
  2004/14299
  08.06.2004
  İlgili Kanun / Madde
  818 S. BK/348,349
   
   
  • İŞÇİNİN REKABET YASAĞI KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN GÖZETİLMESİ
  • EKSİK İNCELEME
    ÖZETİ: Davalı işçinin yaptığı görevi itibarıyla davacı işverenin müşterilerini tanımak veya işlerin esrarına nüfuz etmek gibi Borçlar Kanununun 348.maddesinde belirtilen bir konumunun bulunup bulunmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Gerçekten anılan madde hükmüne göre rekabet yasağı sözleşmesinin yapılabilmesi için belirtilen hususların varlığı gerekir.
  Öte yandan aynı yasanın 349.maddesinde öngörülen rekabet yasağı sınırları bakımından da bir değerlendirmeye gidilmemiştir
               

  DAVA                           :   Davacı, cezai şart ile eğitim gideri, ikramiye ve telefon ücretinin
  ödetilmesini, karşı davacı ise kıdem tazminatı, fazla mesai, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle asıl davada gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karşı davanın reddine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmesi ve davalı-karşı davacı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 1.6.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı-karşı davacı adına Avukat A. B. ile karşı taraf adına Avukat M. D geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işveren, insan kaynakları müdürü olarak çalışırken istifa etmek suretiyle işyerinden ayrılan davalı işçiden taahhütnamede kararlaştırılan 24 aylık bürüt ücreti tutarındaki cezai şart İle eğitim gideri ve diğer masrafların ödenmesini talep etmiştir.
  Davalı işçi ise. cezai şartın koşullarının oluşmadığını, diğer isteklerin de reddinin gerektiğini savunmuş, kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik haklarıyla ilgili karşı dava açmıştır.
  Mahkemece, her iki davanın birleştirilmesi yoluna gidilerek yapılan yargılama sonunda, cezai şart ile eğitim giderinin kabulüne karar verilmiş, diğer istekler ile karşı dava reddedilmiştir. Kararı her iki taraf da temyiz etmiştir.
  Davalı işçinin imzasını taşıyan 25.1.2001 tarihli taahhütnamede, iş ilişkisinin sona erdiği talihten itibaren 2 yıl süre ile işverenle aynı işi yapan ve aynı alanda faaliyet gösteren bir firma için çalışamayacağı, ortak olamayacağı ve kendi adına iş kuramayacağı kurala bağlanmıştır. Davalının işlen ayrılmasını takiben bir başka firmada işe girdiği de anlaşılmaktadır.
  Davalı işçinin yaptığı görevi itibarıyla davacı işverenin müşterilerini tanımak veya işlerin esrarına nüfuz etmek gibi Borçlar Kanununun 348.maddesinde belirtilen bir konumunun bulunup bulunmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Gerçekten anılan madde hükmüne göre rekabet yasağı sözleşmesinin yapılabilmesi için belirtilen hususların varlığı gerekir.
  Öte yandan aynı yasanın 349.maddesinde öngörülen rekabet yasağı sınırları bakımından da bir değerlendirmeye gidilmemiştir.
  Mahkemece, taraflardan bu yönde delilleri sorularak, gerekirse konunun uzmanı olan bir bilirkişiden belirtilen hususlarda bir rapor alınmalı, bilirkişi görüşü ile birlikte dosya kapsamı yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olmuştur.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,   bozma nedenine göre sair hususların daha sonra incelenmesine, davalı ve karşı davacı yararına takdir edilen 375.000.000 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.6.2004 gününde oybirliği ile karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ