• İŞÇİNİN RAPOR SONRASI ESKİ İŞİNE BAŞLAMASINA İZİN VERİLMEMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/17135
  2007/30948
  22.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21,24
   
  •  
  •  
  • İŞÇİNİN RAPOR SONRASI ESKİ İŞİNE BAŞLAMASINA İZİN VERİLMEMESİ
  • ESKİ İŞİNE BAŞLATMAMANION EYLEMLİ FESİH OLMASI
  • İŞE İADE DAVASININ FESİHTEN SONRA BİR AY İÇİNDE AÇILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ
  • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE İADE DAVASI AÇILAMAYACAĞI
    ÖZETİ: Somut uyuşmazlıkta rapor bitimi 24.07.2006 tarihinde işe gelen davacı işçi satın alma bölümünden alınarak, santral bölümünde çalışması için görevlendirilmiştir. Ancak davacı bu görevi kabul etmemiştir. Davalı işveren tarafından davacının görevlendirildiği santral bölümündeki görevini gelmediği ve devamsızlık yaptığı gerekçesi ile 26.07.2006 tarihinden itibaren devamsızlık tutanakları tutulmuştur. Davacı bu tarihten itibaren eski görev yerine kabul edilmemiştir. Ayrıca davacı işçi, 27.07.2006 tarihli dilekçesi ile verilen görevi kabul etmediğini, iş sözleşmesinin tazminatları ödenerek feshedilmesini talep etmiştir. Bu maddi olgulara göre iş sözleşmesi eylemli olarak 27.06.2006 tarihinde feshedilmiştir. Bu tarihten sonra tutulan devamsızlık tutanakları ve bu devamsızlık nedeni ile feshin sonuca etkisi bulunmamaktadır. 27.07.2006 tarihli fesih tarihine bu tarihteki bildirime göre davanın en geç 27.08.2006 tarihinde açılması gerekirdi. Feshin geçersizliği istemli dava 31.08.2006 tarihinde bir aylık hak düşürücü süre geçtikten sonra açılmıştır. Davanın bu nedenle reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
   
               

  DAVA                        :Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini
  belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından 02.08.2006 tarihinde geçerli neden olmadan feshedildiğini, belirten davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, davacı işçinin rapor bitimi 24.07.2006 tarihinde sözleşmesindeki görev tanımı gereği santral görevinde görevlendirildiğini, ancak davacının görevi kabul etmeyerek, iş sözleşmesinin feshini isteyerek, 26-31.07.2006 tarihleri arasında mazeretsiz ve izinsiz devamsızlık yaptığını, iş sözleşmesinin devamsızlık nedeni ile haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının davalı işyerinde önce santral görevlisi olarak işe başladığı, çalışmaları dikkate alınarak, satın alma bölümüne alındığı, sağlık raporu alması üzerine yerine tecrübesiz eleman alınarak rapor bitimi başladığı görevin teklif edildiği, santral görevinin daha alt bir konum olduğu, bu görevlendirmenin işverenin yönetim hakkı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün görülmediği, feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davalı işyerinden en son satın alma bölümünde çalışan davacının 03.07.2006 tarihinde rahatsızlığı nedeni ile 24.07.2006 tarihine kadar istirahat raporu aldığı, rapor bitimi işe geldiğinde satın alma departmanından santral bölümünde çalışması için görevlendirildiği, davacının bu görevi kabul etmediği ve 27.07.2006 tarihli dilekçesi ile tazminatlarının verilerek çıkışının verilmesini istediği, davalı işveren tarafından davacı hakkında santral görevine 26.07.2006 tarihinden itibaren gelmediği gerekçesi ile devamsızlık tutanakları tutulduğu anlaşılmaktadır.
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca feshin geçersizliği istemli davanın fesih bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde açılması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olup, mahkemece kendiliğinden gözetilmelidir.
  Somut uyuşmazlıkta rapor bitimi 24.07.2006 tarihinde işe gelen davacı işçi satın alma bölümünden alınarak, santral bölümünde çalışması için görevlendirilmiştir. Ancak davacı bu görevi kabul etmemiştir. Davalı işveren tarafından davacının görevlendirildiği santral bölümündeki görevini gelmediği ve devamsızlık yaptığı gerekçesi ile 26.07.2006 tarihinden itibaren devamsızlık tutanakları tutulmuştur. Davacı bu tarihten itibaren eski görev yerine kabul edilmemiştir. Ayrıca davacı işçi, 27.07.2006 tarihli dilekçesi ile verilen görevi kabul etmediğini, iş sözleşmesinin tazminatları ödenerek feshedilmesini talep etmiştir. Bu maddi olgulara göre iş sözleşmesi eylemli olarak 27.06.2006 tarihinde feshedilmiştir. Bu tarihten sonra tutulan devamsızlık tutanakları ve bu devamsızlık nedeni ile feshin sonuca etkisi bulunmamaktadır. 27.07.2006 tarihli fesih tarihine bu tarihteki bildirime göre davanın en geç 27.08.2006 tarihinde açılması gerekirdi. Feshin geçersizliği istemli dava 31.08.2006 tarihinde bir aylık hak düşürücü süre geçtikten sonra açılmıştır. Davanın bu nedenle reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM:Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2.Davanın REDDİNE,
  3.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4.Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının
  yaptığı 60.40 YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
  Kesin olarak 22.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ