• İŞÇİNİN NAKLEN GİTTİĞİ İŞYERİNDE ÜCRET VE SOSYAL HAKLARININ GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS YÜRÜRLÜK SÜRESİ SONA ERENE KADAR GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS’E GÖRE BELİRLENECEĞİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2017/19479
  2017/8788
  17.04.2017
  İlgili Kanun / Madde

  6356 S. TSK. /32


   
     
  • İŞÇİNİN NAKLEN GİTTİĞİ İŞYERİNDE ÜCRET VE SOSYAL HAKLARININ GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS YÜRÜRLÜK SÜRESİ SONA ERENE KADAR GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS’E GÖRE BELİRLENECEĞİ
  • TİS ÖZERKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TİS İŞÇİ ALEYHİNE HÜKÜMLER GETİRİLEBİLECEĞİ
  • NAKİL GİTTİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAYA BAŞLAYAN İŞÇİNİN ÜCRETİNİN BU TİS’E GÖRE DÜŞÜRÜLEBİLECEĞİ
   
  ÖZETİ   Toplu iş sözleşmesi özerkliği, işçi ile işveren taraflarının karşılıklı anlaşarak aralarındaki ilişkiyi düzenleyen kuralları serbestçe koyabilmelerini ifade eder (..., Fevzi: Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul, 1992, s.3). Buna göre, yeni Toplu İş Sözleşmesinde, sona eren Toplu İş Sözleşmesinde yer alan hak ve menfaatlerin işçi aleyhine değiştirilmesi mümkündür (YAYVAK, İrem: Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi, İstanbul 2014, s.166).
  Ayrıca 6360 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinin 10. fıkrasının son cümlesine göre de “Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir”.


  Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmakta olan davacının, yürürlüğe giren yeni Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereğince ücretinin yeniden belirlenmesinde hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, Toplu İş Sözleşmesi özerkliği ve düzen ilkesi gereğince işçi aleyhine düzenlemenin olanaklı olması yanında, 6360 sayılı Kanun gereğince de nakil giden işçinin, yenisi yürürlüğe girinceye kadar önceki toplu iş sözleşmesinden yararlanacağı da tartışmasızdır.
  Bütün bu açıklamalar karşısında, işveren uygulamasında bir isabetsizlik bulunmadığından, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

                 
   
       
               
  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Davacı İsteminin Özeti: 
  Davacı vekili, müvekkilinin ... İl Özel İdaresinde 4857 sayılı Kanuna tabi olarak 27.03.2013 tarihine kadar çalıştığını, işyerinde çalışmakta iken taraf Yol-İş Sendikasının üyesi sıfatıyla 01.03.2013-28.02.2015 tarihleri arasında geçerli TİS den üye sıfatıyla yararlandığını, bu kurumun da 6360 sayılı Kanunla kapatılması üzerine 27.03.2014 tarihinde Büyükşehir Belediyesine devredildiğini, devirden sonra müvekkilinin yetkili bulunan Genel İş Sendikasına üye olduğunu, işyerinde müvekkilinin üyesi olduğu Genel İş Sendikası ile davalı arasında akdedilen TİS'in 41. maddesinin ücret zammı başlıklı olup “Sendika üyesi işçilerin 31.12.2014 tarihinde almış oldukları günlük ücretlerine 1. yıl için 01.01.2015 tarihinden itibaren % 9 ücret zammı uygulanır” hükmünü içerdiğini, müvekkilinin 6360 sayılı Kanun uyarınca nakledildiği Mart 2013 tarihinden nakil öncesi sözleşmenin sona erme tarihi olan 28.02.2015 tarihine kadar sözleşmesi uyarınca 119,70 TL yevmiye üzerinden ücretini aldığını, Mart 2015 ayında müvekkilinin yevmiyesinin hiçbir neden yok iken 80,49 TL'ye düşürüldüğünü, müvekkilinin ücretinde ciddi oranda indirim yapıldığı gibi üyesi olduğu sendikanın yaptığı TİS ücret zammı hükmünden de yararlandırılmadığını, yeni TİS'in bir ücret hükmü öngörmediğini, sadece mevcut ücretlere yapılan zam oranını öngördüğünü ileri sürerek müvekkilinin üyesi olduğu sendikaca yapılan TİS ücret zammı hükmünün eski sözleşmenin sona erme tarihi olan 28.02.2015 tarihinden uygulanmaması suretiyle yaratılan muarazanın men'ine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 
  Gerekçe:
  Toplu iş sözleşmesi, işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında, iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hükümleri düzenlemek için yapılan, tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, toplu iş sözleşmesinin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözüm yollarına ilişkin hükümleri de içerebilen yazılı bir sözleşmedir (ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, Eylül 2009, s. 504).
  Bilindiği üzere, bireysel iş sözleşmeleri gibi toplu iş sözleşmeleri de, çalışma koşullarının belirlenmesi açısından başvurulması gereken en önemli kaynaklardandır. Kural olarak, bir iş sözleşmesinde yer alabilecek tüm konular toplu iş sözleşmesi ile de düzenlenebilir. Toplu iş sözleşmesi kollektif bir hukuki düzenleme niteliğinde bulunduğundan, iş sözleşmelerinin üzerinde ve maddi anlamda kanun gibi onları etkileyecek tarzda hükümler içerir (...– ..., Burcu: Toplu İş Hukuku, İstanbul, Ocak 2015, s.242). Toplu iş sözleşmelerinde; iş sözleşmelerinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenleyen hükümler, toplu iş sözleşmelerinin zorunlu unsurlarındandır (SUR, Melda: İş Hukuku Toplu İlişkiler, Ankara 2011, s.240).
  Dosya içeriğinden, davacı işçinin İl Özel İdaresinde çalışmakta iken 6360 sayılı Kanun hükümleri gereğince nihai olarak 05.06.2014 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredildiği anlaşılmaktadır. Davacının devirden önce İl Özel İdarede yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinden yararlandığı ve bu Toplu İş Sözleşmesinin 01.03.2013 ilâ 28.02.2015 yürürlük tarihli olduğu anlaşılmaktadır.
  Davacının devirden sonra çalışmaya devam ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işyerinde ise 01.01.2012 ilâ 31.12.2014 tarihleri arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesinin yürürlükte olduğu ve daha sonra da 20.03.2015 imza tarihli 01.01.2015-31.12.2017 yürürlük tarihli yeni Toplu İş Sözleşmesinin bağıtlandığı görülmektedir. Davacı da, nakilden sonra 27.02.2015 tarihinde Toplu İş Sözleşmesinin tarafı Genel İş Sendikasına üye olmuş ve üyeliği de işverene bildirilmiştir.
  Diğer taraftan, İl Özel İdaresinde çalışmakta iken Toplu İş Sözleşmesinden yararlanması sebebiyle davacının günlük brüt ücretinin 119,70 TL olduğu, davacının Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi bitene kadar olmak üzere 02/2015 dönemi de dahil olmak üzere ücretinin bu miktardan tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır. 
  Davacının nakil gittiği işyerinde 01.01.2015-31.12.2017 yürürlük tarihli yeni Toplu İş Sözleşmesinin 41. maddesi gereğince 03/2015 döneminden itibaren günlük brüt ücreti ise 80,49 TL'ye düşürülmüştür. Toplu İş Sözleşmesinin anılan maddesinde ise “Sendika üyesi işçilerin 31.12.2014 tarihindeki almış oldukları günlük ücretlerine; 1. yıl için 01.01.2015 tarihinden itibaren % 9 ücret zammı uygulanarak; 0-5 yıl(Dahil) : 74,85 TL, 6-15 yıl(Dahil) :79,30 TL, 16 yıl ve üzeri : 80,49 TL olarak uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır.
  Toplu iş sözleşmesi özerkliği, işçi ile işveren taraflarının karşılıklı anlaşarak aralarındaki ilişkiyi düzenleyen kuralları serbestçe koyabilmelerini ifade eder (..., Fevzi: Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul, 1992, s.3). Buna göre, yeni Toplu İş Sözleşmesinde, sona eren Toplu İş Sözleşmesinde yer alan hak ve menfaatlerin işçi aleyhine değiştirilmesi mümkündür (YAYVAK, İrem: Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi, İstanbul 2014, s.166).
  Ayrıca 6360 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinin 10. fıkrasının son cümlesine göre de “Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir”.


  Açıklanan maddi ve hukuki olgular karşısında, Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmakta olan davacının, yürürlüğe giren yeni Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereğince ücretinin yeniden belirlenmesinde hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, Toplu İş Sözleşmesi özerkliği ve düzen ilkesi gereğince işçi aleyhine düzenlemenin olanaklı olması yanında, 6360 sayılı Kanun gereğince de nakil giden işçinin, yenisi yürürlüğe girinceye kadar önceki toplu iş sözleşmesinden yararlanacağı da tartışmasızdır.
  Bütün bu açıklamalar karşısında, işveren uygulamasında bir isabetsizlik bulunmadığından, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ