• İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞLARIYLA İŞVERENİ ZARARA UĞRATMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/17,25,46,47,57
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2006/11414
  Karar No: 2006/30820
  Tarihi:      22.11.2006                            

  l İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞLARIYLA İŞVERENİ ZARARA UĞRATMASI
  l ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞIP AŞMADIĞININ BELİRLENMESİ
  l FAZLA ÇALIŞMADAN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ
  l KIDEM TAZMİNATINA TİCARİ FAİZ UYGULANAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Kazanın ve zararın davacının savsaması yüzünden meydana geldiği şeklinde değerlendirilen bu eylem 4857 sayılı Yasanın 25 II -I maddesine uygun düştüğünden mahkemenin gerekçesi yasaya uygun düşmemektedir.Ancak, doğan zarar miktarını kesin olarak belirlenmiş değildir. Zira trafik polis tutanağında ki zarar miktarı ile oto servisinin düzenlediği zarar miktarı farklıdır.Mahkemece davacının eyleminden doğan zarar miktarını ve davacının otuz günlük ücretinin geçip geçmediği belirlenerek sonuca gidilmelidir
  Davacının çalıştığı süre içerisinde her gün fazla mesai yapması hayatın olağan akışına aykırıdır.İzin, rapor vs mazeretler sebebi ile bazı günlerde fazla mesai yapmadığı kabul edilerek takdiri bir indirim yapılmalıdır
  Kıdem tazminatı alacağına fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanmasına karar verilmesi gerekirken, ticari mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizinin yürütülmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar kıdem tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, resmi ve bayram tatili ile yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine    karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacının zarara neden olan eyleminin kasta dayanmadığı gerekçesiyle, ihbar ve kıdem tazminatı istekleri hüküm altına alınmışsa da olayın oluşunda davacının 8/8 oranında kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.
  Kazanın ve zararın davacının savsaması yüzünden meydana geldiği şeklinde değerlendirilen bu eylem 4857 sayılı Yasanın 25 II -I maddesine uygun düştüğünden mahkemenin gerekçesi yasaya uygun düşmemektedir.Ancak, doğan zarar miktarını kesin olarak belirlenmiş değildir.Zira trafik polis tutanağında ki zarar miktar ile oto servisinin düzenlediği zarar miktarı farklıdır.Mahkemece davacının eyleminden doğan zarar miktarını ve davacının otuz günlük ücretinin geçip geçmediği belirlenerek sonuca gidilmelidir.
  3- Davacının çalıştığı süre içerisinde her gün fazla mesai yapması hayatın olağan akışına aykırıdır.İzin, rapor vs mazeretler sebebi ile bazı günlerde fazla mesai yapmadığı kabul edilerek takdiri bir indirim yapılmalıdır.Bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
  4- Kıdem tazminatı alacağına fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanmasına karar verilmesi gerekirken, ticari mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizinin yürütülmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ