• İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞIYLA VERDİĞİ ZARARIN FESİH NEDENİ OLABİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/25

              T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/3760
  Karar No: 2006/25284
  Tarihi:      28.09.2006

  l İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞIYLA VERDİĞİ ZARARIN FESİH NEDENİ OLABİLMESİ
  l ZARARIN BRÜT ÜCRETİN 10 GÜNLÜK (4857 GÖRE 30 GÜNLÜK) TUTARINI AŞMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının işyerinde kasiyer olarak çalışmakta iken 119.835.000 TL kasa açığı verdiği anlaşılmaktadır. İşverence davacının iş akdinin kendisini 10 günlük ücretini aşan zarara uğrattığı gerekçesiyle feshedildiği tartışmasızdır. 1475 Sayılı Yasanın 17/TI-h maddesine göre işçinin kusuru ile işvereni 10 günlük ücreti tutan ile ödeyemeyecek derecede işvereni zarara uğrattığı takdirde iş akdinin işverence feshedileceği hükme bağlanmıştır. Davacının ücretinin brüt ücret üzerinden hesaplanması gerekir. Gerçekten on günlük brüt ücreti 133.500.000 TL olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Bu durumda işverence feshin haklı olmadığının kabulü gerekir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı,fazla çalışma ve izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacının işyerinde kasiyer olarak çalışmakta iken 119.835.000 TL kasa açığı verdiği anlaşılmaktadır. İşverence davacının iş akdinin kendisini 10 günlük ücretini aşan zarara uğrattığı gerekçesiyle feshedildiği tartışmasızdır. 1475 Sayılı Yasanın 17/TI-h maddesine göre işçinin kusuru ile işvereni 10 günlük ücreti tutan ile ödeyemeyecek derecede işvereni zarara uğrattığı takdirde iş akdinin işverence feshedileceği hükme bağlanmıştır. Davacının ücretinin brüt ücret üzerinden hesaplanması gerekir. Gerçekten on günlük brüt ücreti 133.500.000 TL olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.Bu durumda işverence feshin haklı olmadığının kabulü gerekir .
  Davacı ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Mahkemenin davacının ihbar ve kıdem tazminatı istemlerinin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.9.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ