• İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞIYLA İŞVERENİ ZARARA UĞRATMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/9635
  2007/28520
  01.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  •  
  • İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞIYLA İŞVERENİ ZARARA UĞRATMASI
  • GEÇERLİ FESİH
    ÖZETİ: Somut uyuşmazlıkta, davacının görevinde kullanmak üzere verilen araçla maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası yaptığı, trafik kaza raporu ve hazırlık evrakına göre, kusurlu olduğu sabittir. Davacının bu davranışının özellikle araçta bulunan kız arkadaşının yaralandığını bildirmemesi ve araç içinde yaralanan kişiden, işverenin araç sahibi olarak sorumlu olması nedeni ile davacının kusuru ile buna neden olduğu, davranışının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı sabittir. Kaldı ki işverenin kasko sigortası ettiği aracın hasar bedelini sigorta şirketinden alması, davacıya görevde kullanması için başka araç verilmesi davacının sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi, feshi geçersiz kılmaz. Kasko sigortasının bozulması nedeni ile de işveren zarar görmüştür. Davalı işverenin iş sözleşmesi ilişkisini sürdürmesi beklenmemelidir. Haklı nedenin açılabilecek ihbar ve kıdem tazminatı davasında değerlendirilmek kaydı ile, davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli neden yardır.
               

  DAVA                         :Davacı,   feshin   geçersizliğine   ve   işe   iadesine   karar   verilmesini
  istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, tıbbi tanıtım sorumlusu olan davacının "işyerinin tahsis ettiği araç ile 13.06.2006 kaza yaptığını, trafik kaza tutanağına göre asli kusurlu olduğunu, can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gibi, şirketin güvenerek verdiği aracı kullanamaz duruma getirdiğini, hasarın 30 günlük ücretini aştığını, iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/11.ı maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur.
  Mahkemece, tıbbi tanıtım sorumlusu olan davacının görevi gereği işverenin bu amaçla tahsis ettiği aracı sürekli kullanması ve trafiğe çıkması nedeni ile kaza yapma riskinin  hayatın olağan akışı gereği bulunduğu, riskin varlığını öngören işverenin aracı kasko sigortası kapsamına aldırdığı, tek taraflı kazanın tüm sorumluluğunun işçiye yüklenemeyeceği, kazanır kasta değil, kusura dayandığı, ayrıca işverenin zararını kasko sigortası nedeni ile sigorta şirketinden tahsil ettiği, zarara uğradığını ispat edemediği, fesih sebebinin haklı olmadığı, ayrıca kaza sonrası işverenin yeni araç tahsis etmesi nedeni ile feshin geçerli nedene de dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, tıbbi tanıtım sorumlusu olan davacının işverenin bu görevde kullanmak üzere tahsis ettiği otomobil ile, 13.05.2006 Cumartesi günü saat 07.10 sıralarında yanında kız arkadaşı olduğu halde "seyir halinde iken aracın ön kısmı ile orta refüje çarpıp, ters istikamet girerek takla attığı, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına neden olduğu, asli kusurlardan doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma kuralını ihlal ettiği, bu kaza sonrası kullandığı aracın kullanılamaz hale geldiği, araçta bulunan davacı kız arkadaşının yaralandığı, kusur ve hasar durumu belirlenen kadar işverenin görevde kullanmak üzere başka bir araç verdiği, ancak aracın kullanılamayacağı ve pert olduğunun belirlenmesi, davacının kazada kız arkadaşının yaralandığını öğrenilmesi üzerine, iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır.

  4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu'nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.
  Somut uyuşmazlıkta, davacının görevinde kullanmak üzere verilen araçla maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası yaptığı, trafik kaza raporu ve hazırlık evrakına göre, kusurlu olduğu sabittir. Davacının bu davranışının özellikle araçta bulunan kız arkadaşının yaralandığını bildirmemesi ve araç içinde yaralanan kişiden, işverenin araç sahibi olarak sorumlu olması nedeni ile davacının kusuru ile buna neden olduğu, davranışının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı sabittir. Kaldı ki işverenin kasko sigortası ettiği aracın hasar bedelini sigorta şirketinden alması, davacıya görevde kullanması için başka araç verilmesi davacının sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi, feshi geçersiz kılmaz. Kasko sigortasının bozulması nedeni ile de işveren zarar görmüştür. Davalı işverenin iş sözleşmesi ilişkisini sürdürmesi beklenmemelidir. Haklı nedenin açılabilecek ihbar ve kıdem tazminatı davasında değerlendirilmek kaydı ile, davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli neden yardır, Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM  :  Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4.  Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 20.YTL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5.   Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
   Kesin olarak 01.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ