• İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/2174
  2014/1508
  06.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/26
     
  • İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
  • MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ. Kesinleşen ceza davasına ve dosya içeriğine göre olayın süreci ve gerçekleşen safhaları dikkate alındığında davacı işçinin kişilik haklarına diğer bir anlatımla maddi ve manevi varlığına karşı bir saldırı gerçekleştiği açık olduğuna göre mahkemece olaya özelliklerine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile isteğin reddi isabetsiz olmuştur...
   
               

  DAVA :           Davacı, kıdem, ihbar, manevi tazminatı, ödenmeyen ücret,  fazla mesai, hafta tatili, izin ücreti ile ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
               Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Can tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı haksız olarak iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek kıdem,ihbar tazmiantı, fazla çalışma, hafta tatili, yemek, izin, ücret, ulusal bayram ve genel tatil alacakları ile manevi tazminatın davalıdan tahsilini istemiştir.
  Davalılar vekili, davalılardan Talip Kahraman'ın şirket ortağı olduğu hakkındaki davanın husumetten reddine karar verilmesi gerekeceğini, davacının işveren yetkilisinin üzerine yürüdüğünü sataşmada bulunduğunu, darp ettiğini bu nedenle iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunun 25/11-b-d. bentleri uyarınca haklı nedenle feshedildiğini işçilik alacakları ile manevi tazminat isteklerinin yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece hafta tatili ile manevi tazminat isteklerinin reddine, diğer alacakların ise bilirkişi raporundaki hesaplamalara göre kabulüne karar verilmiştir
  Karar taraflarca temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre davacı davalı şirket tüzel kişiliği işçisidir. İşveren-işçi arasındaki iş ilişkisinden doğan uyuşmazlık konusu işçilik alacaklarından davalı şirket ve ortaklarının birlikte sorumluluğuna gidilmesi mümkün olamayacağından, somut olayda işçilik alçakları ile sınırlı olarak davalı gösterilen Talip Kahraman'ın davada taraf sıfatı bulunmadığı halde hakkın bu yönde hüküm kurulması hatalıdır.
  3-Dosyadaki beyanlara göre davacının muhasebe bölümünde müdür olduğu ve daha önce işten ayrılan diğer muhasebe müdürü olan kişinin açtığı alacak davasında davacı davalı tanığı olarak (Ankara 12. İş Mahkemesi’nin 2009/385 esas sayılı); ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili ile çalışma gün ve saatleri konusunda açık beyanlarda bulunduğu halde mahkeme huzurundaki bu beyanlarının dikkate alınarak bu alacak kalemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekir.
  4-Dosyada 2010-Mayıs ayın ait iki adet imzaları farklı ücret bordroları var birisinde 14 günlük izin kullanıldığı yazılı olup, diğerinde bu yönde bir açıklama bulunmadığından bordro davacı ve davalı taraflara gösterilip içeriği ve imzaları açıklattırıldıktan sonra 2010 yılında kullandırılan bir izin bulunup bulunmadığının belirlenerek izin ücretinin tespiti gerekir.
  5-Somut olayda davalı Talip Kahraman tarafından davacıya silah doğrultarak seni öldürürüm şeklinde tehdit suçu işlendiği iddia edilmiş bu konuda kesinleşen ceza davasında Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi 07.04.2011 tarih 2010/755 esas, 2011/228 karar sayılı dosyasında davalı işveren yetkilisi Talip Kahraman'ın davacı işçiye karşı silahlı tehdit suçunu işlediğinden TCK 106/2.a maddesi uyarınca cezalandırılmasına davacının tahriki olduğu da kabul edilerek yapılan indirimlerle sonuç olarak verilen 1 yıl, 3 ay hapis cezasına ilişkin hükmün CMK 231/5 maddesine göre açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, verilen cezaya karşı yapılan itirazda Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemsi'nin 2011/423 değişik no kararı ile reddedilmiştir. Olayda muhasebe sorumlusu davacının kayıtlarının düzgün tutulmaması ve bir firmanın halen borçlu görünmesi nedeniyle çıkan tartışmada Talip Kahraman'nın (işveren yetkilisi) davacıya darp etmek isterken attığı yumruğun diğer çalışanın burnuna gelmesiyle burun kemiğinin kırıldığı, işveren yetkilisinin bu defa silahını çekerek davacıya doğrulttuğu, davacı ve araya girenlerin müdahalesi ile silahın elinden düşürülüp alındığı anlaşılmaktadır. Kesinleşen ceza davasına ve dosya içeriğine göre olayın süreci ve gerçekleşen safhaları dikkate alındığında davacı işçinin kişilik haklarına diğer bir anlatımla maddi ve manevi varlığına karşı bir saldırı gerçekleştiği açık olduğuna göre mahkemece olaya özelliklerine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile isteğin reddi isabetsiz olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ