• İŞÇİNİN KIDEMİNİN YAKLAŞIK 10 YIL OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/15015
  Karar No: 2006/18642
  Tarihi:      26.06.2006

  l İŞÇİNİN KIDEMİNİN YAKLAŞIK 10 YIL OLMASI
  l İŞE İADE TAZMİNATININ ALT SINIRDAN BELİRLENMEMESİ
  l İŞE TAZMİNATI OLARAK İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE 6 AYLIK ÜCRETE KARAR VERİLMESİ-NİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin feshinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 19. maddesindeki yazılı şekil şartına uyulmadığı, geçerli feshin kanıtlanmadığı anlaşıldığından, feshin geçersizliğine karar verilmesi yerinde bulunmuştur. Ancak kabul edilen davacının ücret alacağını dava konusu etmesi nedeni ile iş sözleşmesinin feshedilmesi nedenine ve davalı işçinin işyerinde yaklaşık 10 yıldır çalışmasına göre, işe başlatmama tazminatının alt sınırdan takdir edilmesi hatalı bulunmuş ve davacı vekilinin temyizi yerinde bulunmuştur.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan ve işçilik alacakları için işveren aleyhine dava açtığı için feshedildiğini belirten davacı feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, davacının iş kazası geçirdikten sonra güvenlik bölümünde görevlendirildiği, ancak işverence ücretinin düşürüldüğü, davacının bu nedenle ücret alacağı davası açtığı, iş sözleşmesinin de bu nedenle feshedildiği gerekçesi ile feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, davacının işe başlatılmaması halinde işe başlatmama tazminatının 4 aylık ücreti oranında belirlenmesine ve 4 aya kadar boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının tahsili gerektiğine karar verilmiştir.
  Karar fesih sebebi ve kıdeme göre işe başlatma tazminatının alt sınırdan belirlenmesi nedeni ile davacı vekili, feshin geçerli nedene dayandığı gerekçesi ile davalı işveren vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin feshinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 19. maddesindeki yazılı şekil şartına uyulmadığı, geçerli feshin kanıtlanmadığı anlaşıldığından,feshin geçersizliğine karar verilmesi yerinde bulunmuştur. Ancak kabul edilen davacının ücret alacağını dava konusu etmesi nedeni ile iş sözleşmesinin feshedilmesi nedenine ve davalı işçinin işyerinde yaklaşık 10 yıldır çalışmasına göre, işe başlatmama tazminatının alt sınırdan takdir edilmesi hatalı bulunmuş ve davacı vekilinin temyizi yerinde bulunmuştur.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  SONUÇ: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRIL-MASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 6 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yapmış olduğu 29.00 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 400.-YTL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacı tarafa iadesine, kesin olarak 26.6.2006 oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ