• İŞÇİNİN KAYITLARDA GÖSTERİLEN İŞVEREN İLE DAVA DIŞI ŞİRKET ARASINDA İSİM ADRES BENZERLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN BENZER OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/34

  T.C.
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi        

  Esas No. 2016/535 
  Karar No. 2019/5759 
  Tarihi: 12.03.2019

  l İŞÇİNİN KAYITLARDA GÖSTERİLEN İŞVEREN İLE DAVA DIŞI ŞİRKET ARASINDA İSİM ADRES BENZERLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN BENZER OLMASI
  l ORGANİK BAĞ
  l TÜM ÇALIŞMA DÖNEMİNDEN SORUMLU-LUK

  ÖZETİ Davacının her iki işyerine giriş ve çıkış tarihleri arasında boşluk bulunmaması, çalışılan işyerlerinin adres mahalle ve sokak bilgilerinin aynı oluşu, her iki şirket arasındaki isim benzerliği, şirket ortakları ve yetkililerinin benzer oluşu, yargılama sırasında dinlenen tanığın anlatımı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davalı şirket ile dava dışı şirket arasında organik bağ bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Davacı dava dilekçesinde, 04.02.2010 tarihinden itibaren davalıya ait işyerinde aralıksız olarak çalıştığını ileri sürmüş olup, bu bilgilere göre davacının gerçekte baştan itibaren davalı şirket bünyesinde çalıştığı halde, dava dışı şirket kayıtlarında sigortalı olarak gösterildiği kabul edilmelidir. Hal böyle iken, her iki şirket arasında organik bağ bulunduğu ve davalı şirketin davacının 04.02.2010-24.04.2012 tarihleri arasındaki tüm çalışma süresinden sorumlu tutulması gerektiğinin gözetilmemesi hatalı olmuştur
  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde 04.02.2010-26.04.2012 tarihleri arasında grafiker olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı bir sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz Başvurusu:
  Karar, yasal süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Taraflar arasında dava dışı ... Dergi Ders. .... Eğit. Gıda San. ve Tic. Ltd Şti ile davalı ... Eğt. Öğr. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. arasında organik bağ bulunup bulunmadığı ve davalı şirketin davacının 07.02.2010-17.06.2010 tarihleri arasındaki çalışmalarından sorumlu olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.
  Somut uyuşmazlıkta, davacı 04/02/2010-26/04/2012 tarihleri arasında davalı işverene ait işyerinde grafiker olarak çalıştığını ileri sürerek bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiş, mahkemece Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre davacının davalıya ait işyerinde 18/06/2010-24/04/2012 tarihleri arasında grafiker olarak çalıştığı, 04/02/2010-17/06/2010 tarihleri arasında çalıştığı ... Dergi Ders. .... Eğit. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ise verilen sürede davaya dahil etmediği gerekçesiyle bu süre dikkate alınmadan, 18/06/2010-24/04/2012 tarihleri arasındaki çalışma süresine isabet eden alacaklar hüküm altına alınmıştır. Ne var ki, dosya kapsamında bulunan Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarından dava dışı şirket ile davalı şirketin ortakları ve yetkililerinin aynı kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre de, davacının 04/02/2010-17/06/2010 tarihleri arasında dava dışı ... Dergi Ders. .... Eğit. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde “Zübeyde Hanım Mahallesi Sebzebahçeleri Sokak 11/46 Ayaş” adresinde bulunan işyerinde, 18/06/2010-24/04/2012 tarihleri arasında ise bu defa davalı şirket bünyesinde yine aynı adresteki (sadece bina numarası bulunmamaktadır) işyerinde çalıştığı tespit edilmektedir.
  Yargılama sırasında dinlenen davacı tanığı ... yeminli beyanında, davacının 2010 yılında kış aylarında, ikinci ayda işe başladığını, çalıştığı işyerinin ...ınevi olduğunu ders kitaplarının basıldığını, davacının grafik bölümünde görevli olduğunu ifade etmiştir.
  Davacının her iki işyerine giriş ve çıkış tarihleri arasında boşluk bulunmaması, çalışılan işyerlerinin adres mahalle ve sokak bilgilerinin aynı oluşu, her iki şirket arasındaki isim benzerliği, şirket ortakları ve yetkililerinin benzer oluşu, yargılama sırasında dinlenen tanığın anlatımı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davalı şirket ile dava dışı şirket arasında organik bağ bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Davacı dava dilekçesinde, 04.02.2010 tarihinden itibaren davalıya ait işyerinde aralıksız olarak çalıştığını ileri sürmüş olup, bu bilgilere göre davacının gerçekte baştan itibaren davalı şirket bünyesinde çalıştığı halde, dava dışı şirket kayıtlarında sigortalı olarak gösterildiği kabul edilmelidir. Hal böyle iken, her iki şirket arasında organik bağ bulunduğu ve davalı şirketin davacının 04.02.2010-24.04.2012 tarihleri arasındaki tüm çalışma süresinden sorumlu tutulması gerektiğinin gözetilmemesi hatalı olmuştur.
  Temyiz edilen kararın yukarıda belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.03.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ