• İŞÇİNİN İŞYERİNDE SATILAN ÜRÜNÜN PARASINI İŞVERENE ÖDEMEMESİ MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ ETME BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI ARKADAŞLARINA KÜFÜR

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2017/35044
  2017/14049
  13.06.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /18-21,25


   
     
  • İŞÇİNİN İŞYERİNDE SATILAN ÜRÜNÜN PARASINI İŞVERENE ÖDEMEMESİ MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ ETME BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI ARKADAŞLARINA KÜFÜR
  • İŞÇİNİN EYLEMLERİ HAKLI FESİH AĞIRLIĞINDA OLMASINA KARŞIN 6 İŞ GÜNLÜK HAKLI  FESİH SÜRESİ GEÇMİŞ OLDUĞU İÇİN GEÇERLİ FESİH
   
  ÖZETİ   Feshe sebep olan, davacının işyerinde satılan ürünü parasını ödemeden yemesi, sözlü uyarılara rağmen 15.12.2008 ve 09.01.2009 tarihlerinde görev başında iken cep telefonu kullanması, 16.02.2009 tarihinde bayan müşteriye “dişlerin takma mı, gerçek mi?” diyerek müşteriyi rahatsız etmesi, 24.09.2009 tarihinde çalışan bayan personel ile aşırı samimiyet kurması, 26.02.2014 tarihinde mutfak personeli olarak çalışan bayan personele küfür etmesi, ...-1 mağazasında devamlı alışveriş yapan bir bayan müşteriden şirket çalışma prensiplerine aykırı olarak cep telefonu numarası istemesi ve akabinde müşteri ile özel olarak görüşmek istediğini belirterek evli olduğu halde kendisini bekar olarak tanıtmak sureti ile şirket itibarını zedelemesi olayları tutanak altına alınmış ve tüm bu eylemlerin sözlü ve yazılı uyarılara rağmen süreklilik arz etmesi gerekçesi ile iş akdi feshedilmiştir.
  Davalı taraf her ne kadar davacının dikimevi mağazasında kasiyer olarak çalışan ...'ya yönelik 15.09.2015 tarihinde gerçekleştiği iddia olunan tehdit eylemini fesih bildiriminde fesih sebebi yapmamış ise de davalı fesih ihtarnamesinde davacının daha önce gerçekleştiğini belirttiği eylemlerine dayanmıştır. Bozma sonrasında yapılan yargılamada davalı tanığı olarak dinlenen ..., sadece davacının kendisini tehdit ettiği olaya ilişkin beyanda bulunmamış, fesih ihtarnamesinde belirtilen, özelikle davacının işyerinde bayan müşterilere ve çalışanlara karşı olumsuz davranışları olduğunu somut ifadelerle beyan etmiştir.
  Tüm dosya kapsamı, tutulan tutanaklar ve tanık beyanları davacının süreklilik arz eden eylemlerinin işyerinin çalışma düzenini bozduğunu ve iş ilişkisinin sürdürülmesinin davalı işveren yönünden imkansız kıldığını göstermekte olup, bu hali ile isnat edilen eylemler 4857 sayılı Kanun'un 25/2 kapsamında kalmaktadır. Ancak altı iş günlük yasal fesih süresinin geçirilmiş olması karşısında bu eylemler geçerli feshe dayanak teşkil edeceğinden Mahkemece davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır

                 
   
       
               

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, duruşmalı olarak süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibariyle duruşma isteminin reddine, incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verilmiş olmakla; dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının davalı işyerinde çalışırken geçerli bir neden olmadan iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, buna bağlı boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama durumunda ödenecek tazminatın belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemesi Kararının Özeti:
  Mahkemece, yapılan ilk yargılamada davanın kabulüne karar verilmiş, kararın davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 09.05.2016 tarihli ve 2016/12190 esas, 2016/13912 karar sayılı ilamı ile dosyadaki mevcut tutanak ve savunma yazılarından eylemlerin fesih tarihine kadar süreklilik arz ettiğinin görüldüğü, mahkemece, davalı işverenin fesih bildiriminde dayandığı eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesi, bu eylemlerin gerçekleştiğinin tespiti halinde her ne kadar davalı işveren tarafından eylemlerin gerçekleştiği tarihten itibaren altı iş günü içerisinde haklı fesih sebebi yapılmamış ise de bu eylemlerin geçerli feshe dayanak teşkil edeceği gözetilerek davalı delillerinin buna göre değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesinin hatalı olması gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
  Mahkemece bozmaya uyulmasına karar verilmiş, yapılan yargılamada bozma ilamı doğrultusunda fesih nedeni yapılan eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği yönünden davalı tanıkları dinlenmiş, ancak fesih nedeni yapılan eylemlere ilişkin bir görgü ve bilgilerinin olmadığı anlaşıldığından davalı tarafça fesih nedeni yapılan eylemlerin gerçekleştiğinin ispat edilemediği gerekçesiyle işverence yapılan feshin geçersizliğine, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Taraflar arasında iş sözleşmesinin davalı işverence haklı veya geçerli nedenle feshedilip edilmediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
  4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosundan kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanun'un 25/II. maddesinde öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi süresince herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.
  İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesih sebebi, işçinin kusurlu bir davranışını şart koşar.
  Somut olayda, davacının iş akdi, davacının çeşitli tarihlerde yaptığı eylemler dolayısıyla artan düzeyde doğruluk ve bağlılığa uygun olmayan davranışlarda bulunduğu gerekçesi ile 4857 sayılı Kanun'un 25/2-d ve (e) bentleri uyarınca feshedilmiştir. Feshe sebep olan, davacının işyerinde satılan ürünü parasını ödemeden yemesi, sözlü uyarılara rağmen 15.12.2008 ve 09.01.2009 tarihlerinde görev başında iken cep telefonu kullanması, 16.02.2009 tarihinde bayan müşteriye “dişlerin takma mı, gerçek mi?” diyerek müşteriyi rahatsız etmesi, 24.09.2009 tarihinde çalışan bayan personel ile aşırı samimiyet kurması, 26.02.2014 tarihinde mutfak personeli olarak çalışan bayan personele küfür etmesi, ...-1 mağazasında devamlı alışveriş yapan bir bayan müşteriden şirket çalışma prensiplerine aykırı olarak cep telefonu numarası istemesi ve akabinde müşteri ile özel olarak görüşmek istediğini belirterek evli olduğu halde kendisini bekar olarak tanıtmak sureti ile şirket itibarını zedelemesi olayları tutanak altına alınmış ve tüm bu eylemlerin sözlü ve yazılı uyarılara rağmen süreklilik arz etmesi gerekçesi ile iş akdi feshedilmiştir.
  Davalı taraf her ne kadar davacının dikimevi mağazasında kasiyer olarak çalışan ...'ya yönelik 15.09.2015 tarihinde gerçekleştiği iddia olunan tehdit eylemini fesih bildiriminde fesih sebebi yapmamış ise de davalı fesih ihtarnamesinde davacının daha önce gerçekleştiğini belirttiği eylemlerine dayanmıştır. Bozma sonrasında yapılan yargılamada davalı tanığı olarak dinlenen ..., sadece davacının kendisini tehdit ettiği olaya ilişkin beyanda bulunmamış, fesih ihtarnamesinde belirtilen, özelikle davacının işyerinde bayan müşterilere ve çalışanlara karşı olumsuz davranışları olduğunu somut ifadelerle beyan etmiştir.
  Tüm dosya kapsamı, tutulan tutanaklar ve tanık beyanları davacının süreklilik arz eden eylemlerinin işyerinin çalışma düzenini bozduğunu ve iş ilişkisinin sürdürülmesinin davalı işveren yönünden imkansız kıldığını göstermekte olup, bu hali ile isnat edilen eylemler 4857 sayılı Kanun'un 25/2 kapsamında kalmaktadır. Ancak altı iş günlük yasal fesih süresinin geçirilmiş olması karşısında bu eylemler geçerli feshe dayanak teşkil edeceğinden Mahkemece davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır. 
  Yukarıda açıklanan sebeplerle 4857 sayılı Kanun'un 20/3 maddesi gereğince mahkemece verilen kararın bozularak ortadan kaldırılması ve dairemizce aşağıda yazılı hükmün kurulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  1-Yerel Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2- Davanın REDDİNE,
  3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 31,40 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 3,70 TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,
  4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 139,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.980,00 TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6-Yatırılan gider avanslarından varsa kullanılmayan bakiyelerinin ilgili tarafa iadesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2017 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ