• İŞÇİNİN İŞVERENİN TİCARİ SIRLARINI İZİNSİZ OLARAK BAŞKASINA MENFAAT TEMİN ETMEDEN AKTARMASI

   
    YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/23160
  2016/17940
  17.10.2016
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/18-21

   
     
  • İŞÇİNİN İŞVERENİN TİCARİ SIRLARINI İZİNSİZ OLARAK BAŞKASINA MENFAAT TEMİN ETMEDEN AKTARMASI
  • GÜVEN İLİŞKİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DEVAM ETTİREMEYECEK KADAR SARSILMASI
  • GEÇERLİ FESİH
    ÖZETİ  Soruşturma raporunun “ Nitelikli Hizmet Elemanı ... ile ilgili iddiasının incelenmesi” başlıklı kısmının incelenmesinde; davacının ...’na başvuru yapan ...’e, kendi amirinin bilgi ve izni olmaksızın 9 girişimciye ait Kuruldan geçmiş iş planlarını vermek sureti ile ticari gizli bilgileri üçüncü kişilere aktardığı tespit edilmiştir. Dosyada yer alan soruşturma raporu ve eklerinden davacının ticari gizli bilgi hükmündeki iş planlarını ...’e aktardığı, davacının eylemi nedeniyle menfaat temini olmadığı, ancak iş ilişkisinin sürdürülmesinin davalı tarafından devamının beklenemeyecek şekilde sarsıldığı, bu nedenle davacının iş akdinin geçerli nedenle feshedildiği anlaşıldığından davanın reddi yerine yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir  
               

  DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
  Hüküm süresi içinde davalı ... avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti: 
  Davacı vekili, davacının davalı ... Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde dönemin taşeron şirketinde taşeron işçisi olarak Kobi danışmanı sıfatıyla çalıştığını, 20.05.2009 tarihinde çalışmaya başladığını, ...'a taşınması sebebiyle 10.10.2011 tarihinde taşeron firmadan çıkışının verilerek 01.11.2011 tarihinde ... Hizmet Merkezi Müdürlüğü''nde çatıştırılmak üzere taşeron firma olan ... 'nde ... girişinin yapıldığını, 20.06.2014 tarihinde danışman olarak aynı yerde görevine devam ederken 20.06.2014 tarihli fesih bildirimi ile iş akdine son verildiğini, feshin yasal ve haklı bir gerekçeye dayanmadığını belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine, kararın kesinleşeceği tarihe kadar geçen sürenin ücret vs. haklarının ödenmesine, işverenin işe başlatma kararına uymaması halinde iş güvencesi tazminatına hükmedilmesini, İş Kanunun 21. maddesi uyarınca feshin sonuçlarının en yüksek miktardan hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı ... vekili cevap dilekçesinde , davacının diğer davalı System firmasının çalışanı olduğunu, Başkanlıklarının ihale makamı olarak çeşitli iş ve pozisyonlarda çalıştırılmak üzere ihaleler yaptığını, davacının da yapılan bu ihaleler neticesinde işi alan yüklenici firmanın çalışanı olarak kurumlarına hizmet verdiğini, davanın husumetten reddini savunmuştur. 
  Davalı ... davaya cevap vermemiş, duruşmalara katılmamıştır.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, feshin haklı veya geçerli bir nedene dayandığı kanıtlanamadığı, davalı işverenin, davacının iş sözleşmesini feshin son çare olması ilkesine aykırı olarak feshettiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. 
  D) Temyiz:
  Kararı davalı ... vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir. 
  E) Gerekçe: 
  Davalı ... davacının iş akdinin davalı .... tarafından haklı nedenle feshedildiğini savunarak buna dayanak olarak Kuruma ait Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 20.05.2014 tarih ve 2014/ 07-01 sayılı soruşturma raporunu ibraz etmiştir. Soruşturma raporunun “ Nitelikli Hizmet Elemanı ... ile ilgili iddiasının incelenmesi” başlıklı kısmının incelenmesinde; davacının ...’na başvuru yapan ...’e, kendi amirinin bilgi ve izni olmaksızın 9 girişimciye ait Kuruldan geçmiş iş planlarını vermek sureti ile ticari gizli bilgileri üçüncü kişilere aktardığı tespit edilmiştir. Dosyada yer alan soruşturma raporu ve eklerinden davacının ticari gizli bilgi hükmündeki iş planlarını ...’e aktardığı, davacının eylemi nedeniyle menfaat temini olmadığı, ancak iş ilişkisinin sürdürülmesinin davalı tarafından devamının beklenemeyecek şekilde sarsıldığı, bu nedenle davacının iş akdinin geçerli nedenle feshedildiği anlaşıldığından davanın reddi yerine yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
  2. Davanın REDDİNE, 
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalıların yaptığı 150.00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.800,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
  Kesin olarak 17.10.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ