• İŞÇİNİN İŞVERENE ZARAR VERMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21,25

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                             

  Esas No: 2005/9627
  Karar No: 2005/13944
  Tarihi: 20.04.2005         

  l İŞÇİNİN İŞVERENE ZARAR VERMESİ
  l GEÇERLİ FESİH

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının içerisinde sağlam malların bulunduğu, 60x70 ebadında koliyi forklift aracı ile taşıyıp çöpe attığı anlaşılmıştır. Tanık beyanları ile davacının söz konusu yaklaşık 50 kg ağırlığındaki koliyi önce depoya, sonra reyona, aradan yarım saat geçtikten sonra da çöpe götürüp attığı tesbit edilmiştir. Davacının koliyi taşıma aracına aldıktan sonra farklı bölümlere götürerek, daha sonra çöpe atması şeklinde gelişen olayda, kolinin ağırlığı da dikkate alınarak, davranışının doğruluk ve bağlılık kurallarına uymadığı açıktır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesine uygun olarak haklı, sebeple iş akdi feshedildiğinden davanın reddi gerekir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren, hizmet aktinin 4857 sayılı yasanın 25/II. maddesi gereği feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, malzeme dolu kolinin forklift aracı ile taşıma sonucu çöpe atılması olayında davacının kastının kanıtlanamadığı gerekçesi ile işe iadeye karar verilmiştir.
  Hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının içerisinde sağlam malların bulunduğu, 60x70 ebadında koliyi forklift aracı ile taşıyıp çöpe attığı anlaşılmıştır. Tanık beyanları ile davacının söz konusu yaklaşık 50 kg ağırlığındaki koliyi önce depoya, sonra reyona, aradan yarım saat geçtikten sonra da çöpe götürüp attığı tesbit edilmiştir. Davacının koliyi taşıma aracına aldıktan sonra farklı bölümlere götürerek, daha sonra çöpe atması şeklinde gelişen olayda, kolinin ağırlığı da dikkate alınarak , davranışının doğruluk ve bağlılık kurallarına uymadığı açıktır. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/II-e maddesine uygun olarak haklı, sebeple iş akdi feshedildiğinden davanın reddi gerekir.
  4857 sayılı İş Kanununun 20/3.maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Kadıköy İş Mahkemesinin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4. Davacının yapmış olduğu 10.50 YTL. yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350 YTL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 20.4.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ