• İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMAMASI HALİNDE HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞMAYACAĞI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/8071
  2017/4302
  20.03.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/25

   
     
  • İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMAMASI  HALİNDE HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞMAYACAĞI
  • İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARAR 30 GÜNLÜK ÜCRETİNİ AŞMASA DA İŞÇİNİN DAVRANIŞI İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA NEDEN OLMUŞSA GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLECEĞİ
  •  
    ÖZETİ  4857 sayılı İş Kanununun 25 II- ( ı ) bendinde, işverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, başka eşya ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hususu düzenlenmiştir. İşçinin kusursuz olduğunun ortaya çıkması halinde işverenin haklı ve geçerli fesih imkânı olmadığı gibi, işçinin kusuru belli bir yüzde ya da belli bir oran olarak saptanmışsa; zararın miktarı da bu kusur nispetinde azaltıldıktan sonra otuz günlük ücreti aşıp aşmadığına bakılmalıdır. 30 günlük ücreti tutarında bir zarar yoksa iş sözleşmesinin feshi haklı neden olarak kabul edilmemelidir. Ancak 30 günlük ücretten az bir meydana gelmekle birlikte, işçinin bu davranışı işyerinde olumsuzluklara neden olmuş ve iş ilişkisinin sürdürülmesi işveren açısından önemli ölçüde beklenmez bir hal almış ise feshin geçerli nedene dayandığının kabulü gerekir. 
  Zararın işçinin kasıtlı davranışından ya da taksirli eyleminden kaynaklanmasının herhangi farkı bulunmamaktadır. İşçinin kusuru ve zararı, ayrı ayrı uzman kişilerce belirlenmelidir(
   
               

  DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti: 
  Davacı vekili, davacının davalı şirket bünyesinde 23/06/2011 - 05/08/2015 tarihleri arasında yurt içi sürücü olarak çalıştığını, 03/08/2015 günü sürücüsü olduğu kamyon ile seyir halinde iken tansiyon düşmesine bağlı bayılma nedeniyle meydana gelen tek taraflı kazada aracın devrilerek hasarlandığını, davacının 04/08/2015 - 13/08/2015 tarihleri arasında istirahatli olduğuna dair doktor raporu aldığını, iş akdinin davalı işverence İş Kanunu'nun 25/II-ı maddesi gerekçe gösterilerek feshedildiğini, feshin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, tazminatların ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının iş akdinin şirketçe İş Kanunu'nun 25/II-ı maddesi uyarınca haklı sebeple feshedildiğini, kazanın davacının asli kusuru ile meydana geldiğini, aracın hurdaya ayrılması nedeniyle 92.000,00 TL’lik zarar meydana geldiğini, davacının yol ve trafik durumuna dikkat ederek, yorgun ve dikkati dağınık şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiğini, işini savsadığını, zararın, davacının 30 günlük ücreti ile karşılayabileceğinin çok üzerinde olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. 
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, olayda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-ı maddesindeki şartların oluşmadığı, tansiyon düşmesine bağlı bayılma nedeniyle kazanın meydana geldiği, ispat külfeti üzerinde bulunan davalı tarafın, davacının iş akdini haklı veya geçerli nedenle feshettiğini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 
  D) Temyiz:
  Kararı davalı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir. 


  E) Gerekçe: 
  4857 sayılı İş Kanununun 25 II- ( ı ) bendinde, işverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, başka eşya ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hususu düzenlenmiştir. İşçinin kusursuz olduğunun ortaya çıkması halinde işverenin haklı ve geçerli fesih imkânı olmadığı gibi, işçinin kusuru belli bir yüzde ya da belli bir oran olarak saptanmışsa; zararın miktarı da bu kusur nispetinde azaltıldıktan sonra otuz günlük ücreti aşıp aşmadığına bakılmalıdır. 30 günlük ücreti tutarında bir zarar yoksa iş sözleşmesinin feshi haklı neden olarak kabul edilmemelidir. Ancak 30 günlük ücretten az bir meydana gelmekle birlikte, işçinin bu davranışı işyerinde olumsuzluklara neden olmuş ve iş ilişkisinin sürdürülmesi işveren açısından önemli ölçüde beklenmez bir hal almış ise feshin geçerli nedene dayandığının kabulü gerekir. 
  Zararın işçinin kasıtlı davranışından ya da taksirli eyleminden kaynaklanmasının herhangi farkı bulunmamaktadır. İşçinin kusuru ve zararı, ayrı ayrı uzman kişilerce belirlenmelidir(Dairemizin 12.05.2008 gün ve 2007/35921 Esas, 2008/12018 Karar sayılı ilamı). 
  Dosya içeriğine göre, 03.08.2015 tarihinde davacı işçinin sevk ve idaresindeki araç ile seyir halinde iken geçirdiği kaza sonrası Gürün Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavi sonrası düzenlenen raporun; davacının kaza sonrası fiziki muayene bulgularını tespitle yetinmesi gerekirken, varsayımsal şekilde kaza anına ilişkin sağlık durumu bakımından görüş bildirmesi, kaza sebebine dair tespit yapması ve adli muayene raporunda yer almaması gereken “ trafik kazasındaki kusur durumuna” değinmesi usule uygun olmayıp bu rapor feshe konu olayda davacı işçinin kusurunun bulunup- bulunmadığının tespiti açısından dikkate alınamaz. Davacı işçi tarafından kullanılan aracın hurdaya çıkmasına sebep olan trafik kazasının tek taraflı oluşu, meydana gelen zararın miktarı gözetildiğinde; davalı işverenin İş Kanununun 25/ 2-ı bendine dayanarak gerçekleştirdiği feshin haklı nedene dayandığı anlaşıldığından, davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM : 
  Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
  2. Davanın REDDİNE, 
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
  Kesin olarak oybirliği ile 20.03.2017 tarihinde karar verildi. 

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ