• İŞÇİNİN İSTİFA NEDENLERİNİ SONRADAN DA AÇIKLAYABİLECEĞİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/22898
  2017/27635
  27.11.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /22
  1475 S. İşK. /14

   
     
  • İŞÇİNİN İSTİFA NEDENLERİNİ SONRADAN DA AÇIKLAYABİLECEĞİ
  • ÜCRETLERİN EKSİK ÖDENMESİ GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN PRİMLERİNİN YATIRILMAMIŞ OLMASININ İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİ
   
  ÖZETİ   Davacı her ne kadar 26/04/2010 tarihli istifa dilekçesinin baskı altında imzalatıldığına ilişkin iddiasını kanıtlamış değilse de söz konusu 26/04/2010 tarihli dilekçede iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshettiğini belirtmiş olup, kendisini bağlayacak herhangi bir fesih gerekçesi belirtmemiştir. Bu durumda sonradan fesih sebebini belirtmesi mümkündür. Somut olay açısından tartışılması gereken diğer husus istifa dilekçesinden beş gün sonra davacının yine aynı işverene ait başka bir işyerinde çalıştığı ve iş sözleşmesinin davacı tarafından 04/11/2010 tarihinde feshedilip feshedilmediğidir.
  Davacı iş sözleşmesini; ücretlerinin eksik ve gecikmeli olarak ödendiği, daha yüksek ücret almasına rağmen primlerinin daha düşük ücret üzerinden bildirildiği gerekçesi ile feshettiğini belirtmiş olup, dosya kapsamına göre belirtilen fesih sebeplerinin sabit olduğu anlaşılmakla feshin haklı sebeple yapıldığı ve kıdem tazminatı talebinin kabul edilmesi gerekirken kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır

                 
   
       
               

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti: 
  Davacı ücretlerinin geç ve eksik ödenmesi, rızası alınmaksızın başka şubelerde yoğun şekilde çalıştırılması ve SGK prim ücretinin eksik yatırılması gibi sebeplerle iş akdini haklı sebeplerle feshettiğini, iş yerinde ibraname ve istifa dilekçesinin kendisine zorla imzalatıldığını iddia ederek; kıdem, ulusal bayram genel tatil, yıllık izin, fazla çalışma ücreti ve AGİ alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti: 
  Davalı ise davacının dosyada mevcut istifa ve ibranamelere göre iş yerinden herhangi bir sebep belirtmeksizin ayrıldığını, bu sebeple kıdem tazminatına hak kazanamayacağını, çalışmasının kesintili olduğunu bu sebeple zamanaşımı def'i ileri sürdüklerini ve işyerinde davacının herhangi bir alacağının olmadığını ileri sürerek davanın reddini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti: 
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve yapılan bilirkişi hesabına göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı, dosyadaki mevcut belgelerin içeriğine vakıf olamadıkları ve ihtirazi kayıt koyamadıklarını, matbu belgeler olduklarını ve baskı altında imzalandığını, mahkeme kararının yerinde olmadığını ayrıca yerel mahkeme kararında hatalı olarak fazla mesai alacağının hüküm altına alındığını, bu yönde tavzih talebinde bulunduklarını ancak mahkemece bu hususun HMK 305/2 maddesi gereğince temyizde değerlendirmeye alınması gerekçesi ile bu taleplerinin de reddedildiği gerekçeleriyle davacı taraf temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının temyiz itirazları yerinde görülmekle;
  1-Davacı her ne kadar 26/04/2010 tarihli istifa dilekçesinin baskı altında imzalatıldığına ilişkin iddiasını kanıtlamış değilse de söz konusu 26/04/2010 tarihli dilekçede iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshettiğini belirtmiş olup, kendisini bağlayacak herhangi bir fesih gerekçesi belirtmemiştir. Bu durumda sonradan fesih sebebini belirtmesi mümkündür. Somut olay açısından tartışılması gereken diğer husus istifa dilekçesinden beş gün sonra davacının yine aynı işverene ait başka bir işyerinde çalıştığı ve iş sözleşmesinin davacı tarafından 04/11/2010 tarihinde feshedilip feshedilmediğidir.
  Davacı iş sözleşmesini; ücretlerinin eksik ve gecikmeli olarak ödendiği, daha yüksek ücret almasına rağmen primlerinin daha düşük ücret üzerinden bildirildiği gerekçesi ile feshettiğini belirtmiş olup, dosya kapsamına göre belirtilen fesih sebeplerinin sabit olduğu anlaşılmakla feshin haklı sebeple yapıldığı ve kıdem tazminatı talebinin kabul edilmesi gerekirken kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.
  2-Mahkemece gerekçe kısmında asgari geçim indirimi alacağının reddedildiği belirtilmesine rağmen, hüküm kısmında bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi hatalıdır.
  3-Dava dilekçesinde fazla çalışma alacağı 500,00 TL talep edilmesine ve bilirkişi tarafından 486,00 TL hesaplanmasına rağmen, 100,00 TL üzerinden kabul edilmesi de ayrı bir bozma nedenidir.
  4-Hizmet süresinin kesintisiz olduğu kabul edildiğinden yıllık izninin kesintili kabul edilerek beş yıl üzerinden hesaplanması da hatalı olup, bozma nedenidir.
  Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ