• İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKMASININ İRADİ OLMAYIP İŞVERENİN HAKSIZ FESHİNE DAYANMASI NEDENİYLE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/17

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi     

  Esas No. 2015/27736
  Karar No. 2018/23813
  Tarihi: 20.12.2018

  l İŞVERENİN GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALAR İÇİN İBRANAME İMZALAMAYAN İŞÇİLERİN BIRAKSIN GİTSİN DEMESİNİN BİLDİRİMSİZ VE HAKSIZ FESİH NİTELİĞİNDE OLDUĞU
  l İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKMASININ İRADİ OLMAYIP İŞVERENİN HAKSIZ FESHİNE DAYANMASI NEDENİYLE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKEMESİ

  ÖZETİ Dosyadaki bilgi ve belgelerden ve tanık anlatımlarından işverenin işyeri çalışanlarına geçmiş yıllardaki fazla çalışmalarına yönelik ibraname nitelikli bir belge imzalatılmak istendiği bu belgeyi imzalamaları istenirken işçilere “.... bu kağıdı imzalayan imzalasın imzalamayan bıraksın gitsin..." şeklinde söylediği işverenin bu şekildeki davranışı üzerine işçinin işyerinden çıkmasının iradi olmayıp, ortada işveren feshinin olduğu anlaşılması karşısında işverenin haksız ve önelsiz feshi sebebiyle ihbar tazminatına hükmedilmesi gerekirken reddi hatalıdır.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; müvekkilinin iş akdinin haksız yere feshedildiğini iddia ederek kıdem-ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla mesai, genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının devamsızlık yaptığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı ve davalı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Dosyadaki bilgi ve belgelerden ve tanık anlatımlarından işverenin işyeri çalışanlarına geçmiş yıllardaki fazla çalışmalarına yönelik ibraname nitelikli bir belge imzalatılmak istendiği bu belgeyi imzalamaları istenirken işçilere “.... bu kağıdı imzalayan imzalasın imzalamayan bıraksın gitsin...” şeklinde söylediği işverenin bu şekildeki davranışı üzerine işçinin işyerinden çıkmasının iradi olmayıp, ortada işveren feshinin olduğu anlaşılması karşısında işverenin haksız ve önelsiz feshi sebebiyle ihbar tazminatına hükmedilmesi gerekirken reddi hatalıdır.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine 20.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ