• İŞÇİNİN İŞİN NİTELİĞİNDEN KAYNAKLANAN BİR NEDENLE HASTALANMASI

   
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/24
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/37806
  Karar No. 2010/31568
  Tarihi: 04.11.2010                      
   
  l İŞÇİNİN İŞİN NİTELİĞİNDEN KAYNAKLANAN BİR NEDENLE HASTALANMASI
  l İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

  ÖZETİ: Uyuşmazlığın normatif dayanağı 4857 Sayılı Kanununun 24/1-a maddesidir. Sözü edilen yasa maddesi uyarınca "İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması" durumunda iş akdinin işçi tarafından haklı olarak feshi söz konusu olacaktır. Bu durumda işçinin, ihbar tazminatı istemeye hakkı olmayacak ise de kıdem tazminatı istemeye hakkı olacaktır.
  Dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde: davacının ileri sürdüğü rahatsızlığı nedeni ile 17.08.2005 tarihinde ameliyat olduğu, 26.08.2005 tarihine kadar istirahatlı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak davacının bu rahatsızlığının, yukarıda sözü edilen kanun hükmü uyarınca iş sözleşmesinin konusu olan işi yapmasının sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı hususunda konusunda uzman hekimlerden oluşan heyet raporu sunulmamıştır. Mahkemece bu doğrultuda rapor alınmadan eksik inceleme ile karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi İ.Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı, davalıya ait işyerinde, tır şoförü olarak çalışmakta iken hemoroit hastalığına yakalandığı ve ameliyat olduğu, sürekli oturarak araç kullanmasının hastalığının iyileşmesine engel teşkil ettiği için iş akdinin kendisi tarafından haklı olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Davalı, davacının kendi isteği ile ayrıldığını, feshin haksız olduğunu, ,davanın reddi gerektiğini, savunmuştur.
  Mahkemece, davacının hemoroit rahatsızlığı nedeni ile ameliyat olduğu, işe devam etmesinin sağlığı için sakıncalar doğurduğu, davacının iş akdini haklı olarak feshettiği gerekçesi ile kıdem tazminatı isteğini hüküm altına almıştır.
  Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş akdinin davacı işçi tarafından sağlık nedeni ile haklı olarak feshedilip edilmediği noktasında toplanmaktadır.
  Uyuşmazlığın normatif dayanağı 4857 Sayılı Kanununun 24/1-a maddesidir. Sözü edilen yasa maddesi uyarınca "İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması.." durumunda iş akdinin işçi tarafından haklı olarak feshi söz konusu olacaktır. Bu durumda işçinin, ihbar tazminatı istemeye hakkı olmayacak ise de kıdem tazminatı istemeye hakkı olacaktır.
  Dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde: davacının ileri sürdüğü rahatsızlığı nedeni ile 17.08.2005 tarihinde ameliyat olduğu, 26.08.2005 tarihine kadar istirahatlı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak davacının bu rahatsızlığının, yukarıda sözü edilen kanun hükmü uyarınca iş sözleşmesinin konusu olan işi yapmasının sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı hususunda konusunda uzman hekimlerden oluşan heyet raporu sunulmamıştır. Mahkemece bu doğrultuda rapor alınmadan eksik inceleme ile karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04/11/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ