• İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN İŞVERENİN TİCARET SİCİLİNDEKİ ADRESİNE YAPTIĞI TEBLİGATIN ULAŞMAMASINDAN SORUMLU OLMAYACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21

  T.C.
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi        

  Esas No. 2017/21099
  Karar No. 2019/6852
  Tarihi: 28.03.2019

  l İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN İŞVERENİN TİCARET SİCİLİNDEKİ ADRESİNE YAPTIĞI TEBLİGATIN ULAŞMAMASINDAN SORUMLU OLMAYACAĞI
  l İŞE BAŞLAMA İRADESİNİ ORTAYA KOYMANIN ŞEKİL ŞARTININ BULUNMADIĞI

  ÖZETİ Davacı, noter aracılığı ile işverenin ticaret sicilde kayıtlı adresine gönderdiği 08/11/2013 tarihli ihtarname ile işe başlatılma talebinde bulunmuş ancak ihtarname adresin kapalı olduğu gerekçesi ile tebliğ edilememiştir. Mahkemece davacının yaptığı işe başlatılma talebinin tebliğ edilmediğinden bahisle usulüne uygun olmadığı gerekçesi ile dava konusu iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarını talep edemeyeceği kabul edilmiş ise de işçinin on iş günü içinde işe başlatılmak için iradesini ortaya koyduğu, davacının işe başlatılma talebinde bulunduğu adresin işe iade kararının tebliğ edildiği ve işverenin ticaret sicilde kayıtlı adresi olduğu, işe iade kararından sonra, işçinin işe başlatılmak için işverene yapacağı başvurunun ne şekilde olacağı hususunda yasal bir düzenleme bulunmadığı, ispat edilmesi kaydı ile sözlü olarak dahi işe başlatılma iradesinin işverene ulaştırılabileceği dikkate alındığında işe iade kararında belirtilen adresine gönderilen tebligatın iade edilmesinin sorumluluğu davacıya yükletilemeyeceği gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarına ilişkin yapmış olduğu ilamsız icra takibine yapılan itirazın haksız olduğunu beyanla itirazın iptali ile takibin devamına, %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
  Davalıların Cevaplarının Özeti:
  Davalı ... vekili, davacının usulüne uygun işe başlama başvurusu olmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
  Davalı şirket davaya cevap vermemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan delillere dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Kesinleşen işe iade davası sonunda, işçinin başvurusu hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  4857 sayılı İş Kanununun 21inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi halde işverence yapılan fesih geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur.
  Yasada işçinin şahsen başvurması gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. İşçi, işe başlatılma konusundaki iradesini bizzat işverene iletebileceği gibi vekili ya da üyesi olduğu sendika aracılığı ile de ulaştırabilecektir.
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen görüşü bu yöndedir.
  İşveren, işe iade için başvuran işçiyi (1) ay içinde işe başlatmak zorundadır. Aksi halde en az dört, en fazla sekiz aylık ücret tutarında belirlenen iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer hakları işçiye ödemek zorundadır. İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte işe başlamak niyeti olmadığı halde, işe iade davasının sonuçlarından yararlanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu olarak değerlendirilemez. İşçinin süresi içinde işe iade yönünde başvurusunun ardından, işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla, işçi işverene hiç başvurmamış gibi sonuca gidilmelidir. Bu durumda işverence yapılan fesih, 4857 sayılı Yasanın 21inci maddesinin beşinci fıkrasına göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Bunun sonucu olarak da, işe iade davasında karara bağlanan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların talebi mümkün olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir.
  İşe iade yönündeki başvurunun on iş günü içinde işverene bildirmesi gerekmekle birlikte, tebligatın postada gecikmesinden işçinin sorumlu olması düşünülemez.
  Dosya içeriğine göre, davacının 31/01/2010 tarihinde iş sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açtığı işe iade davasında verilen davalı alt işveren Alfa Temizlik şirketi işyerine işe iadesi dair kabul kararı davalının temyizi üzerine Dairemizin 11/09/2012 tarih, 2012/16228 esas- 2012/17883 karar sayılı ilamı ile onanmış ve onama ilamı davacı vekiline 06/11/2013 tarihinde tebliğ edilmiştir.
  Davacı, noter aracılığı ile işverenin ticaret sicilde kayıtlı adresine gönderdiği 08/11/2013 tarihli ihtarname ile işe başlatılma talebinde bulunmuş ancak ihtarname adresin kapalı olduğu gerekçesi ile tebliğ edilememiştir. Mahkemece davacının yaptığı işe başlatılma talebinin tebliğ edilmediğinden bahisle usulüne uygun olmadığı gerekçesi ile dava konusu iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarını talep edemeyeceği kabul edilmiş ise de işçinin on iş günü içinde işe başlatılmak için iradesini ortaya koyduğu, davacının işe başlatılma talebinde bulunduğu adresin işe iade kararının tebliğ edildiği ve işverenin ticaret sicilde kayıtlı adresi olduğu, işe iade kararından sonra, işçinin işe başlatılmak için işverene yapacağı başvurunun ne şekilde olacağı hususunda yasal bir düzenleme bulunmadığı, ispat edilmesi kaydı ile sözlü olarak dahi işe başlatılma iradesinin işverene ulaştırılabileceği dikkate alındığında işe iade kararında belirtilen adresine gönderilen tebligatın iade edilmesinin sorumluluğu davacıya yükletilemeyeceği gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ