• İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE (KHK) DAYALI OLARAK YÖNETİM KURULU KARARI İLE SONA ERDİRİLMESİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2017/36783
  2017/19237
  25.09.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /18-21


   
     
  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE (KHK) DAYALI OLARAK YÖNETİM KURULU KARARI İLE SONA ERDİRİLMESİ
  • KHK İLE FESİH YAPILSA DA FESHİN YARGISAL DENETİMİN 4857 SAYILI İŞ YASASINA GÖRE YAPILMASININ GEREKMESİ
  • FESHE NEDEN OLAN BELGE BİLGİLERİN SUNULMAMIŞ OLMASI
  • FESHE NEDEN OLACAK KHK KAPSAMINA GİREN BELGELERİN İSTENİLMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ   Davacının iş sözleşmesi, 667 sayılı KHK'nın 4. maddesi doğrultusunda 07.09.2016 tarihinde davalı işverenin yönetim kurulu kararı ile feshedilmiştir.
  Davacı işçi 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde çalışmış olmakla iş sözleşmesinin 07.09.2016 tarihindeki feshinde İş Kanunu'nun 18. ve devamı maddeleri hükümleri uygulanmalıdır. 
  Somut olayda davacının iş akdinin feshine neden olan bilgi ve belge işverence ibraz edilememiştir. Davacının iş akdinin feshine dayanak objektif değerlendirmelerin neler olduğu, hangi bilgi ve belgelerin feshe gerekçe yapıldığı davalı kurumdan araştırılmalı, ayrıca davacı hakkında mevcut ise adli ya da idari soruşturma evrakları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlar ve İstihbarat ile ilgili birimlerinden ve Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan varsa davacı ile ilgili bilgi ve belgeler ile yine Bank Asya’ya açılmış mevduat hesapları, hesap hareketleri ve bankacılığa ilişkin işlemler olup olmadığı sorulmalı, tüm bilgi ve belgeler değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Eksik incelemeye dayalı yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Bölge Adliye Mahkemesi hükmünün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir

                 
   
       
               

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı; davalı kurumda çalışırken 07.09.2016 tarihinde iş akdinin hiçbir sebep gösterilmeden 667 sayılı KHK kapsamında haksız olarak feshedildiğini, iş akdinin feshini haklı kılacak hiçbir davranışının olmadığını, feshin hukuka aykırı olduğunu, fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde bildirilmediğini beyanla işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili; davacının iş akdinin, Ajans Yönetim Kurulunun 06.09.2016 tarih ve 2016/09 sayılı kararı ile 667 sayılı KHK'nın 4/1-g maddesi çerçevesinde feshedildiğini, KHK'nın 4. maddesindeki kanaate varılabilmesi için belli bir tür delile dayanma zorunluluğu öngörülmediğini, davacı hakkında güvenlik soruşturması yaparak, soruşturma neticesinde bir değerlendirmede bulunulduğunu ve davacının iş akdinin feshine karar verildiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.
  İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
  Yerel Mahkemece darbe teşebbüsü sonrasında 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kararı doğrultusunda Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarıldığı, davalının kamu kurumu olduğu, davacının KHK nedeni ile işten çıkarıldığı, KHK'ların denetlenmesinin mahkemelerinin görevi ve yetkisi dahilinde olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  İstinaf Başvurusu:
  İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davacı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
  Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
  Bölge Adliye Mahkemesince dava dosyasındaki delilerin değerlendirilmesinde ve karar gerekçesinde bir isabetsizlik bulunmadığı, kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile istinaf başvurusunu reddetmiştir.
  Temyiz Başvurusu:
  Kararı, davacı temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Davacının iş sözleşmesi, 667 sayılı KHK'nın 4. maddesi doğrultusunda 07.09.2016 tarihinde davalı işverenin yönetim kurulu kararı ile feshedilmiştir.
  Davacı işçi 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde çalışmış olmakla iş sözleşmesinin 07.09.2016 tarihindeki feshinde İş Kanunu'nun 18. ve devamı maddeleri hükümleri uygulanmalıdır. 
  Somut olayda davacının iş akdinin feshine neden olan bilgi ve belge işverence ibraz edilememiştir. Davacının iş akdinin feshine dayanak objektif değerlendirmelerin neler olduğu, hangi bilgi ve belgelerin feshe gerekçe yapıldığı davalı kurumdan araştırılmalı, ayrıca davacı hakkında mevcut ise adli ya da idari soruşturma evrakları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlar ve İstihbarat ile ilgili birimlerinden ve Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan varsa davacı ile ilgili bilgi ve belgeler ile yine Bank Asya’ya açılmış mevduat hesapları, hesap hareketleri ve bankacılığa ilişkin işlemler olup olmadığı sorulmalı, tüm bilgi ve belgeler değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Eksik incelemeye dayalı yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Bölge Adliye Mahkemesi hükmünün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25/09/2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ