• İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN BAŞKA İŞYERLERİNDE ÇALIŞMASI

             
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/14306
  2013/3427
  21.02.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/25
     
  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN BAŞKA İŞYERLERİNDE ÇALIŞMASI
  • DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA AYKIRI DAVRANIŞ
  •  HAKLI FESİH
  •  
   
  ÖZETİ Dosya içeriğinden hizmet cetveline göre davacının davalı işyerinde 01.05.1997 tarihinde işe girdiği, geçici görevlendirme ile davalı şirketin büyük hissedarı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir süre çalıştığı,  iş sözleşmesi sona ermeden bu işyerine  22.02.2010 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre atamasının yapıldığı ve aynı zamanda davalı işyerinde de ücret almaya devam ettiğinin anlaşılması üzerine  4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-(e) ve (g) bentleri uyarınca iş sözleşesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının davalı işyerinden yeni bir işyerine geçerken özlük  haklarının ve bilgilerinin değişmesi, nakil ve muvafakat işlemlerinin yürütülmesi gibi işlemlerden haberdar olmaması mümkün değildir. Ancak bu işlemler gerçekleştirilirken (ve sonrasında) davacı davalı işyerinde iş sözleşmesini feshetmemiş ve ücretini almaya da devam etmiştir. Davacının  davalı işyerinde  devam eden bir iş sözleşmesi var iken başka işyerinde çalışması    doğruluk ve bağlılığa aykırı olduğundan haklı fesih şartları bulunan somut olayda  davacının kıdem ve ihbar tazminatını hak edemeyeceği açık iken yanılgılı değerlendirme ile  kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesi  bozma sebebidir.
   
   
               

  DAVA                                    : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                         Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                        Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Can tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Dava, davacının ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai, ulusal bayram  genel tatil ve yıllık izin alacaklarının davalıdan  tahsili istemine ilişkindir.
              Davalı davacının işyerinde çalışırken başka kurumda memur olarak işe başladığı halde haber vermeyerek ücret ve diğer sosyal hakları almaya devam ettiğinden iş sözleşmesi haklı olarak  feshediliğini ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
              Mahkemece, davalı şirket bünyesinde işçi olarak çalışan davacının, Aralık 2005 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Hakla İlişkiler Dairesi Başkanlığında görevlendirilerek işçi olarak çalışmaya devam ettiği,  22.02.2010 tarihinde memur olarak 4/1-c maddesine göre yine bu işyerine atamasının yapılarak bu yönde giriş yapıldığı davacının atama talep dilekçesinin dosyada mevcut olmadığı, bu atamanın ve naklin re'sen yapıldığı ayrıca davacının güveni kötüye kullandığı ve devamsızlık yaptığı davalı tarafça ispatlanamadığından iş sözleşmesinin davalı tarafça haksız olarak feshedildiği kabul edilerek  bilirkişini hesaplamalarına göre alacakların davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
              Karar davalı tarafından süresinde  temyiz edilmiştir.
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Dosya içeriğinden hizmet cetveline göre davacının davalı işyerinde 01.05.1997 tarihinde işe girdiği, geçici görevlendirme ile davalı şirketin büyük hissedarı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir süre çalıştığı,  iş sözleşmesi sona ermeden bu işyerine  22.02.2010 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre atamasının yapıldığı ve aynı zamanda davalı işyerinde de ücret almaya devam ettiğinin anlaşılması üzerine  4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-(e) ve (g) bentleri uyarınca iş sözleşesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının davalı işyerinden yeni bir işyerine geçerken özlük  haklarının ve bilgilerinin değişmesi, nakil ve muvafakat işlemlerinin yürütülmesi gibi işlemlerden haberdar olmaması mümkün değildir. Ancak bu işlemler gerçekleştirilirken (ve sonrasında) davacı davalı işyerinde iş sözleşmesini feshetmemiş ve ücretini almaya da devam etmiştir. Davacının  davalı işyerinde  devam eden bir iş sözleşmesi var iken başka işyerinde çalışması    doğruluk ve bağlılığa aykırı olduğundan haklı fesih şartları bulunan somut olayda  davacının kıdem ve ihbar tazminatını hak edemeyeceği açık iken yanılgılı değerlendirme ile  kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesi  bozma sebebidir.
              SONUÇ: Temyiz olunan mahkeme kararının yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.02.2013 gününde oybirliği ile karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ