• İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN İZİN DEFTERİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/35,52

  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/3877
  KARAR NO:     2003/17102
  TARİHİ :          15.10.2003

  l İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN İZİN DEFTERİ
  l İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN ÖDEME BELGESİ
  l FAZLA ÇALIŞMANIN TANIKLA KANITLANA-BİLMESİ

  ÖZÜ: 1475 sayılı İş Kanununun 52 ve sonraki maddeleri ve yıllık ücretli izin yönetmeliğine göre işçinin yıllık ücretli izin kullandığı ancak işçinin imzasını taşıyan izin defleri veya belgesi ile ispat edilebilir.
  Davacı işçinin ücret alacağının ödendiğine ilişkin işverence davacı, imzasını taşıyan ödeme belgesi bulunmadığı takdirde bu alacağın da kabulüne karar verilmesi gerekir...
  Davacı fazla çalışma ücreti isteğinde bulunmuş, bilirkişi işyerinde puantaj bordrosu tutulmadığından fazla çalışma hesabı yapmamış mahkemece de bu alacakla ilgili herhangi bir hüküm kurulmamıştır. Bu alacağın tanıkla da kanıtlanması mümkün olduğundan davacı tanığı Mehtap Ölmez’in ve davalı tanıklarının davacının işi ve çalışma saatlerine ilişkin anlatımları bir değerlendirmeye tabi tutularak günlük 7.5 saat, haftalık 45 saati aşan çalışmaları bulunduğunda bu alacağın da kabulüne karar verilmesi gerekir...

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatı, ücret, fazla mesai ve yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. 1475 sayılı İş Kanununun 52 ve sonraki maddeleri ve yıllık ücretli izin yönetmeliğine göre işçinin yıllık ücretli izin kullandığı ancak işçinin imzasını taşıyan izin defleri veya belgesi ile ispat edilebilir. İşveren böyle bir belge ibraz etmediğine göre bilirkişi tarafından hesaplanan bu alacağın kabulüne karar vermek gerekirken işveren feshi haklı olduğundan bu isteğin de reddine karar verilmesi hatalıdır.
  3. Davacı işçinin ücret alacağının ödendiğine ilişkin işverence davacı, imzasını taşıyan ödeme belgesi bulunmadığı takdirde bu alacağın da kabulüne karar verilmesi gerekirken bu alacakla ilgili olumlu olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.
  4. Davacı fazla çalışma ücreti isteğinde bulunmuş, bilirkişi işyerinde puantaj bordrosu tutulmadığından fazla çalışma hesabı yapmamış mahkemece de bu alacakla ilgili herhangi bir hüküm kurulmamıştır. Bu alacağın tanıkla da kanıtlanması mümkün olduğundan davacı tanığı Mehtap Ölmez’in ve davalı tanıklarının davacının işi ve çalışma saatlerine ilişkin anlatımları bir değerlendirmeye tabi tutularak günlük 7.5 saat, haftalık 45 saati aşan çalışmaları bulunduğunda bu alacağın da kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin ılınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ