• İŞÇİNİN İKİ HAFTA BİR VARDİYASI DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİRKEN SÜREKLİ GECE VARDİYASINDA ÇALIŞTIRILMASININ İŞÇİYE HAKLI NEDENLERLE FESİH HAKKI VERECEĞİ

  T.C. YARGITAY 
  22. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2017/24339 İlgili Kanun/Madde:
  Karar No. 2019/18396 4857 S. İşK/24
  Tarihi: 08/10/2019  
   
  • İŞÇİNİN İKİ HAFTA BİR VARDİYASI DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİRKEN SÜREKLİ GECE VARDİYASINDA ÇALIŞTIRILMASININ İŞÇİYE HAKLI NEDENLERLE FESİH HAKKI VERECEĞİ


   
  ÖZETİ   Davalı

  İşverence Yönetmelik  hükmüne aykırı  olarak davacı  son bir  ay sürekli  olarak gece vardiyasında

  çalıştırılmıştır. Diğer yandan dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının iş akdini feshettiği dönemde

  annenin ilgi ve sevgisine muhtaç iki küçük çocuğunun bulunduğu ayrıca davacının sağlık problemlerinin

  olduğu anlaşılmaktadır. Yargılama sırasında dinlenen tanık beyanlarından ve dosyadaki belgelerden

  davacının aile ve sağlık mazeretlerinden dolayı bir süre gece çalıştırılmamasına ilişkin talebini işyeri

  yetkililerine bildirdiği ancak işveren tarafından bu talebin karşılanmadığı sabittir. Davalı işverenin işçiyi

  anılan yönetmeliğe aykırı  olarak çalıştırdığı  ayrıca gözetme borcuna aykırı  davranması nedeniyle

  davacının  iş  sözleşmesini  haklı  olarak  feshettiğinin  kabulüyle  kıdem tazminatına  hükmedilmesi

  gerekirken  reddi  hatalı  olup  bozma nedenidir..


   
   
   

  Taraflar  arasında  görülen  dava  sonucunda  verilen  kararın,  temyizen  incelenmesi  davacı  vekili

  tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   

  Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili, davacının iki küçük çocuğu olmasına rağmen son zamanlarda sürekli gece vardiyasına

  yazıldığını, bu durumun aile yaşantsını ve sağlığını olumsuz etkilediğini, bölüm amiri ve mesailerden

  sorumlu olan kişi ile şirket yetkililerine durumunu bildirmesine rağmen gece mesailerinde çalıştırılmaya

  devam ettiğini bu nedenle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatının

  davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

  Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. 

  Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

  Temyiz Başvurusu:

  Karar, yasal süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmiştir.

  Gerekçe:

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının

  aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

  2-Taraflar  arasında  davacının  iş  akdinin  feshi  ile  kıdem tazminatı  alacağına  ilişkin  uyuşmazlık

  bulunmaktadır.  

  İşverenin işçiyi koruma ve gözetme borcu, geniş kapsamlı bir borç olmakla birlikte, bu borcun genel

  olarak işçinin yaşamına, vücut bütünlüğüne, kişiliğine saygı gösterme ve koruma yükümlülüğü yanında

  bunları korumaya elverişli tüm önlemleri almak, onun çıkarlarına zarar verebilecek davranışlardan

  kaçınmak şeklindeki yükümlülüklerden oluştuğu kabul edilir. 

  Somut uyuşmazlıkta, davacı iki küçük çocuğunun olması ve sağlığının elvermemesine rağmen iş akdinin

  sona ermeden önceki son 1 ay sürekli gece vardiyasında çalıştırıldığını, sürekli hale gelen bu durumun

  aile  yaşantısı  ve  sağlığını  olumsuz  etkilediğini,  durumun  düzeltilmesi  için  işyeri  yetkililerine

  başvurduğunu, ilk başta durumun düzeltileceği konusunda oyalandığını daha sonra da çalıştırılmasında

  herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bu nedenle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürmüştür.

  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında

  Yönetmeliğin 8. maddesine göre postaların en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra

  gelen ikinci haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde

  düzenlenmesi gerektiği, işin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve

  gündüz postalarında iki  haftalık  nöbetleşme esasının da uygulanabileceği  düzenlenmiştir.  Davalı

  İşverence Yönetmelik  hükmüne aykırı  olarak davacı  son bir  ay sürekli  olarak gece vardiyasında

  çalıştırılmıştır. Diğer yandan dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının iş akdini feshettiği dönemde

  annenin ilgi ve sevgisine muhtaç iki küçük çocuğunun bulunduğu ayrıca davacının sağlık problemlerinin

  olduğu anlaşılmaktadır. Yargılama sırasında dinlenen tanık beyanlarından ve dosyadaki belgelerden

  davacının aile ve sağlık mazeretlerinden dolayı bir süre gece çalıştırılmamasına ilişkin talebini işyeri

  yetkililerine bildirdiği ancak işveren tarafından bu talebin karşılanmadığı sabittir. Davalı işverenin işçiyi

  anılan yönetmeliğe aykırı  olarak çalıştırdığı  ayrıca gözetme borcuna aykırı  davranması nedeniyle

  davacının  iş  sözleşmesini  haklı  olarak  feshettiğinin  kabulüyle  kıdem tazminatına  hükmedilmesi

  gerekirken  reddi  hatalı  olup  bozma nedenidir. 

  SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz

  harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08/10/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ