• İŞÇİNİN FESİH YAZISINI TEBLİĞDEN KAÇINMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21,109

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2006/22069
  Karar No: 2006/30624
  Tarihi: 20.11.2006

  l İŞÇİNİN FESİH YAZISINI TEBLİĞDEN KAÇINMASI
  l TUTANAK  TUTULMASI
  l BAŞKA İŞYERLERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ İŞÇİNİN FESİHDEN HABERİNİN OLMADIĞINI SÖYLEYEMEYECEĞİ
  l BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre davacının iş sözleşmesinin feshedildiği 12.9.2005 tarihinden sonra 20.10.2005-28.10.2005 tarihleri arasında dava dışı Gülsen Nak. İnş. Oto Yedek Tic.Ltd.Şti.'ne ait işyerinde, 21.11.2005-25.12.2005 tarihleri arasında ise Mehmetoğlu İnşaat Nak. Taah. Madencilik Sanayi Tic.Ltd.Şti.'ne ait işyerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının iş sözleşmesinin feshedildiğinden haberdar olmadığı yönündeki beyanına itibar edilemez. Kaldı ki, davalı işverence feshin davacıya 15.9.2005 tarihinde tebliğ edilmek istendiği, davacının tebellüğden imtina ettiğine dair tutanak imzalandığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davanın açıldığı 16.1.2006 tarihi itibariyle bir aylık dava açma süresi geçmiş olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.

  DAVA: Davacı feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan 21.12.2005 tarihinde davalı işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren, davacının işyerinin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozması, göreve gelmemesi, kurum çalışanını tehdit etmesi, belediye çalışanlarını zorla imza toplatıp asılsız ihbarlarda bulunmasından dolayı iş sözleşmesi İK.nun 25/II-b, e ve g bentleri uyarınca haklı nedenle feshedilmiştir.
  Mahkemece davacının iş sözleşmesinin 12.9.2005 tarihinde feshedildiği, ancak davacının fesihten 21.12.2005 tarihinde haber olduğu, buna göre davanın bir aylık süre içinde açıldığı, feshin haklı nedene dayandığının davalı işverence kanıtlanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davacının iş sözleşmesinin feshedildiği 12.9.2005 tarihinden sonra 20.10.2005-28.10.2005 tarihleri arasında dava dışı Gülsen Nak. İnş. Oto Yedek Tic.Ltd.Şti.'ne ait işyerinde, 21.11.2005-25.12.2005 tarihleri arasında ise Mehmetoğlu İnşaat Nak. Taah. Madencilik Sanayi Tic.Ltd.Şti.'ne ait işyerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının iş sözleşmesinin feshedildiğinden haberdar olmadığı yönündeki beyanına itibar edilemez. Kaldı ki, davalı işverence feshin davacıya 15.9.2005 tarihinde tebliğ edilmek istendiği, davacının tebellüğden imtina ettiğine dair tutanak imzalandığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davanın açıldığı 16.1.2006 tarihi itibariyle bir aylık dava açma süresi geçmiş olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  1-) Hazro Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinin 25.5.2006 gün ve 3-30 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-) Davanın REDDİNE,
  3-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4-) Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı (20.00) YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 400.-YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6-) Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 20.11.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ