• İŞÇİNİN EYLEMLİ FESHİ

  T.C. YARGITAY 
  9. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2016/6151 İlgili Kanun/Madde:
  Karar No. 2019/17309 4857 S. İşK/17
  Tarihi: 03.10.2019 1475 S. İşK/14


   
   
  • İŞÇİNİN EYLEMLİ FESHİ
  • İŞYERİ DEĞİŞTİRİLEN NAKLEN GÖNDERİLDİĞİ İŞYERİNE VE ÇALIŞTIĞI İŞYERİNE GİTMEYEREK İŞİ TERK EDEN ÖDENMEYEN İŞÇİLİK ALACAKLARI BULUNAN İŞÇİ ALEYHİNE DEVAMSIZLIK TUTANAĞI TUTULMASININ SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI
  • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ
  •  
  •  
  ÖZETİ     Davacı işçi, çalıştığı işyerinin değiştirilip başka bir yere naklini kabul etmeyerek hem daha önceden çalıştığı işyerine hem de naklen gönderildiği işyerine gitmemek suretiyle bir anlamda terk suretiyle iş akdini fiili olarak kendisi sonlandırmıştır. İş akdi işçi tarafından eylemli fesih yöntemiyle sonlandırılmış olduğundan, davalı işverenin tuttuğu devamsızlık  tutanakları  ile  gerçekleştirdiği  devamsızlık  feshinin sonuca etkisi  yoktur.  Terk tarihi itibariyle  davacının hak edildiği  halde ödenmemiş işçilik  alacakları  olduğu da sabittir.
  Açıklanan delil durumuna göre, haklı fesih nedeni ile davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü yerinde ise de; haklı nedenle dahi olsa iş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözetilerek bu talebin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. 
   
   

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekillerince

  istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından

  düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  A) Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili; müvekkilinin ... bünyesinde İş Bankası ... Şubesi’ nde Nisan 2007 – 12.01.2011 tarihleri

  arasında temizlik görevlisi olarak çalıştığını, davalı şirketin müvekkilinin işyerine 10.01.2011 tarihinde

  değiştirerek ... Alışveriş Merkezi’ nde bulunan ... Spor Merkezi’ nde çalıştırılmak istendiğini, işyeri

  değişikliği ile müvekkilinin çalışma şartlarının ciddi şekilde farklılaştığını, iş akdinin haksız nedenle sona

  erdirildiğini iddia ederek; kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai alacaklarının davalılardan tahsilini

  talep etmiştir. 

  B) Davalılar Cevabının Özeti:

  Davalılar, davanın reddini talep etmiştir. 

  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece,  toplanan kanıtlar  ve  bilirkişi  raporuna dayanılarak davanın  kısmen kabulüne karar

  verilmiştir.  

  D) Temyiz:

  Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir. 

  E) Gerekçe:

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre ve özellikle, ıslah

  harcına ilişkin olarak mahkemece Harçlar Kanunu’nun 30. Maddesindeki prosedüre uygun ara karar

  oluşturulmadığının, bu konuda mahkemece kurulan ara kararın usulüne uygun olmadığının, bu nedenle

  davacının ıslah harcını tamamlamasında usule aykırılık bulunmadığının anlaşılmasına göre, davalıların

  aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

  2-Davacı işçi, çalıştığı işyerinin değiştirilip başka bir yere naklini kabul etmeyerek hem daha önceden

  çalıştığı işyerine hem de naklen gönderildiği işyerine gitmemek suretiyle bir anlamda terk suretiyle iş

  akdini fiili olarak kendisi sonlandırmıştır. 

  İş akdi işçi tarafından eylemli fesih yöntemiyle sonlandırılmış olduğundan, davalı işverenin tuttuğu

  devamsızlık  tutanakları  ile  gerçekleştirdiği  devamsızlık  feshinin sonuca etkisi  yoktur.  Terk tarihi

  itibariyle  davacının hak edildiği  halde ödenmemiş işçilik  alacakları  olduğu da sabittir.  

  Açıklanan delil durumuna göre, haklı fesih nedeni ile davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü yerinde

  ise de; haklı nedenle dahi olsa iş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözetilerek

  bu talebin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. 

  3-Hükmedilen miktarların net mi brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüde yol

  açacağının düşünülmemesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  F) Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının

  istek halinde ilgililerine iadesine, 03.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ