• İŞÇİNİN DÖRT GÜN İŞE GEÇ KALMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/25

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/12937
  Karar No: 2005/39488
  Tarihi:      14.12.2005

  l İŞÇİNİN DÖRT GÜN İŞE GEÇ KALMASI
  l GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının gerçekten belirtilen bu tarihlerde işyerine geç geldiği anlaşılmaktadır. Ancak, davacının bu fiillerinin davalı işverene 4857 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince geçerli nedenle fesih hakkı vermekte ise de, aynı kanunun 25/II-(e) ve (h) maddelerine göre haklı nedenle fesih imkanı vermez. Bu durumda davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı, iş akdinin 5.12.2003 tarihinde feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulunmuştur.
  Davalı ise savunmasında davacının 3.7.2003, 04.08.2003, 24.10.2003 ve 02.12.2003 tarihlerinde iş yerine geç geldiğinden dolayı 4857 sayılı kanunun 25/II-(e) - (h) maddeleri gereğince haklı nedenle feshedildiğini belirterek reddine karar verilmesini istemiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının gerçekten belirtilen bu tarihlerde işyerine geç geldiği anlaşılmaktadır. Ancak, davacının bu fiillerinin davalı işverene 4857 sayılı kanunun 18.maddesi gereğince geçerli nedenle fesih hakkı vermekte ise de, aynı kanunun 25/II-(e) ve (h) maddelerine göre haklı nedenle fesih imkanı vermez. Bu durumda davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ