• İŞÇİNİN DİSİPLİN KURULU KARARI İLE KENDİSİNE VERİLEN CEZANIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMADA HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU


  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/17
              T.C.
        YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi
   
  Esas No. 2017/17732
  Karar No. 2020/14711 
  Tarihi: 04/11/2020

  l İŞÇİNİN DİSİPLİN KURULU KARARI İLE KENDİSİNE VERİLEN CEZANIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMADA HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

  ÖZETİ: Davacı kendisine verilen iki adet disiplin cezasının hukuka aykırı olarak verildiğinin tesbitini istemiştir. Her ne kadar kesilen ücret miktarının tahsiline yönelik alacak davası açılması mümkün ise de işlemin aynı zamanda disiplin cezası boyutu nedeniyle davacının bu işlemlerin hukuka aykırılığının tespitini istemekte hukuki yararının bulunduğu kabul edilmelidir. Mahkemece aksi düşence ile davanın reddine karar verilmesi hatalıdır

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı mahkememize sunmuş olduğu 27.04.2016 havale tarihli dilekçesinde özetle; davalı Gazipaşa Belediye Başkanlığında 1996 yılında işe başladığını, işe alınmasında ve başlamasında görev tanımının büro işçisi olduğunu, görevinin ise ruhsat ve yazışma benzeri işleri takip etme ve yerine getirme olduğunu, ancak 10.02.2016 tarihli yazı ile belediye çay ocağında ve belediye hizmet binasında temizlik işinde çalışmak üzere görevlendirildiğini, bu kararın kendisine 11.02.2016 tarihinde bildirildiğini, yazıda özellikle yapmakta olduğu işin tanımın da yapılmadığını, bu görevlendirmenin kabul edilmemesi nedeniyle 17.03.2016 tarihinde kendisine savunma istemli yazı verildiğini, bu yazı ile yeni görev yerine geçmediğinin ve böylece görevi yerine getirmediğinin 3 gün üst üste tutulan tutanaklardan anlaşılması ile hakkında disiplin soruşturması başlatılacağından 3 iş günü içinde yazılı savunmasının istenildiğini, kendisinin de görev ve iş yeri değişiklinin yasal olmadığını, çalışma koşullarında esaslı değişiklik anlamına geldiği yönünde savunma verdiğini, ilk olarak hakkında 07.04.2016 tarih ve 38835479-524 sayılı ile 2 gündeliğinin kesildiğine ilişkin karar verildiğini, bu karar itiraz ettiğini, itirazın sonucunu beklerken disiplin kurulunca yine 24.04.2016 tarihli ve 38835470 sayılı karar ile 3 gündeliğinin kesildiğine ilişkin karar verildiğini, görev yeri değişikliğinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik olduğunu,yapılan görevlendirmenin İş Kanunu 22. Maddesi ile TİS 26., ve 61. Maddesi hükümlerine aykırı olduğunu, bu nedenle anılan ve gerek esas gerekse de usul açısından hukuka aykırı olarak verilen iki adet disiplin cezasının hatalı olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı işveren cevap vermemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın reddine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davacı temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Davacı kendisine verilen iki adet disiplin cezasının hukuka aykırı olarak verildiğinin tesbitini istemiştir. Her ne kadar kesilen ücret miktarının tahsiline yönelik alacak davası açılması mümkün ise de işlemin aynı zamanda disiplin cezası boyutu nedeniyle davacının bu işlemlerin hukuka aykırılığının tespitini istemekte hukuki yararının bulunduğu kabul edilmelidir. Mahkemece aksi düşence ile davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 04.11.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ