• İŞÇİNİN DEVRİ KURUMUNUN İŞ YASASINDA YER ALMAMIŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/22422
  Karar No: 2006/4664
  Tarihi:      27.02.2006

  l İŞÇİNİN DEVRİ KURUMUNUN İŞ YASASINDA YER ALMAMIŞ OLMASI
  l İŞÇİNİN DEVRİ İÇİN MUTABAKAT GEREKMESİ
  l SONA ERDİRİLEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: 4857 Sayılı Yasa’da işçinin devri diye bir müesseseye yer verilmiş değildir. Yasa da düzenlenmemekle birlikte Yargıtay içtihatlarında hizmet akdinin devri kabul edilmekteyse de bu üçlü ilişkinin doğması için devreden işveren devir alan işveren ve devredilen işçinin üçlü mutabakatı gerekir. Dava konusu olayda böyle bir mutabakatım ve devrin varlığı kanıtlanabilmiş değildir. Esasen mahkeme İzkaya AŞ’de ki hizmet aktinin feshedildiğini kabul ettiğinden feshedilen bir hizmet akdinin devrinden de söz edilemez.

  DAVA :Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş dava dışı İzkaya AŞ'de 30.11.1995 tarihinden önce geçen hizmetlerinden davalı Belediye de, daha sonra geçen hizmetleriyle birleştirilerek kıdem tazminatının hesaplanmasını ve buna göre fark kıdem tazminatı isteklerinin hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Mahkemece davacının dava dışı İzkaya AŞ'de ki iş akdinin 30.11.1995 tarihinde sonra erdirildiği davacının dört gün sonra 4.12.1995 tarihinde Belediye'ye ait işyerinde çalışmaya başladığı kabul edilmiş, ancak İzkaya AŞ'nin %90 hissesinin Belediye'ye ait olduğu ve davalı Belediye tarafından davacı işçinin kendi bünyesine devredildiği işçinin devri hükümleri çerçevesinde isteğin kabulü gerektiği kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmiştir.
  4857 Sayılı Yasa'da işçinin devri diye bir müesseseye yer verilmiş değildir. Yasa da düzenlenmemekle birlikte Yargıtay içtihatlarında hizmet akdinin devri kabul edilmekteyse de bu üçlü ilişkinin doğması için devreden işveren devir alan işveren ve devredilen işçinin üçlü mutabakatı gerekir. Dava konusu olayda böyle bir mutabakatım ve devrin varlığı kanıtlanabilmiş değildir. Esasen mahkeme İzkaya AŞ'de ki hizmet aktinin feshedildiğini kabul ettiğinden feshedilen bir hizmet akdinin devrinden de söz edilemez.
  Somut olayda işyeri devrinin söz konusu olup olmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Mahkemece bu konu üzerinde durulmalı sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Eksik inceleme ile  ve çelişkili yasaya aykırı gerekçe ile yazılı şekilde davanın kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ