• İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞ AKIŞINI OLUMSUZ ETKİLEMESİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/36476
  2014/1712
  07.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/2,18-21
     
  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞ AKIŞINI OLUMSUZ ETKİLEMESİ
  • GEÇERLİ FESİH
  • FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARAINI ALT İŞVERENİN TEMYİZ ETMEMESİ
  • ALT İŞVEREN AÇISINDAN KARARIN KESİNLEŞMESİ ANCAK ASIL İŞVERENİN İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN SORUMLU OLMAYACAĞI
   
  ÖZETİ. Somut olayda, fesih nedeni yapılan eylemler haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmasa da davacının işyerinde işin yürütümünü bozucu ve olumsuzluklara sebebiyet veren davranışları bir bütün olarak değerlendirildiğinde işyerindeki iş akışının olumsuz etkileneceği ve işverence iş sözleşmesinin devamı beklenemeyeceği dikkate alındığında iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmesine rağmen mahkemece feshin geçerli sebebe dayanmadığına yönelik kurulan hükmün davalı alt işverence temyiz edilmemesi karşısında bu husus bozma sebebi yapılmamıştır. Ancak bu durumda hükmü temyiz eden davalı asıl işverenin işe iadenin mali sonuçlarından sorumlu tutulması  mümkün değildir.
   
               

  DAVA :           Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
               Hüküm süresi içinde davalı Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D. Akarçay tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davacının 04.03.2011-09.03.2012 döneminde davalı alt işveren şirkette işçi olarak çalıştığını, davalı firma tarafından fesih sebebi bildirilmeksizin iş sözleşmesinin  haksız ve usulsüz olarak şifahen sona erdirildiğini ileri sürerek davacı işçinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Protem  Destek Hizm. Tem. İnş. Proje Pet. Nak. Gıda İnş. Ltd. Şti. vekili, davacının işyerinde hizmetli-bekçi olarak çalıştığını, davacının işyeri prensiplerine ve  defalarca ihtar olunmasına karşın işyeri kurallarına aykırı davrandığını, mesai arkadaşları arasında huzursuzluk çıkardığını,  yürütülen işin aksamasına sebebiyet verdiğini, davacının 25.01.2012 tarihinde  ibraz ettiği sağlık raporunda içinde kötü düşünceler olması, insanlara öfke duyması, karamsarlık şikayetleri sonucu kesin tanı olarak depresif nöbet teşhisinin konduğunu, temizlik imza formlarını imzalamadığını, iş akdinin 09.03.2012 tarihinde haklı nedenle sona erdirildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı vekili, davacıyı işe alanın müvekkili olmadığını, inşaatı yapılan yerin derneğin bir işyeri olmadığını, diğer davalı ile asıl işveren-alt işveren ilişki bulunmadığını, davacının iş yerindeki disiplinsiz davranışlarının bulunduğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının 05/09/2011-09/03/2012 tarihleri arasında davalı Protem  Destek Hizm. Tem. İnş. Proje Pet. Nak. Gıda İnş. Ltd. Şirketi bünyesinde diğer davalıya ait  işyerinde temizlik işçisi olarak çalıştığı, davacının işini tam olarak yapmadığı, aksattığı, iş yerinde huzursuzluk yarattığı yönündeki iddiaların haklı fesih nedenleri olmadığı, geçerli fesih nedeni olarak kabul edilebileceklerinden  davacının  savunması alınmadan iş sözleşmesinin feshedilmesinin yerinde olmadığı, davacının sağlık raporu kapsamının  davalı işyerindeki işini tam ve gereği gibi yapamayacağını gösterir mahiyette olmadığı,  davacının
  raporu amirinin böyle bir rapor alması halinde eski görev yerine dönebileceğine dair söylemi üzerine aldığını bildirir tanık beyanı da  değerlendirildiğinde davalının bu rapora dayanmasının da kabul edilemeyeceği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Mahkeme hükmü davalılardan Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.
       Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. maddesidir.
  Dosya içeriğine göre, davacı işçinin 05/09/2011-09/03/2012 tarihleri arasında davalı Protem Destek Hizm. Tem. İnş. Proje Pet. Nak. Gıda İnş. Ltd. Şirketi bünyesinde diğer davalıya ait işyerinde temizlik işçisi olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin davacının işyeri prensiplerine ve  işyeri kurallarına aykırı davrandığı, mesai arkadaşları arasında huzursuzluk çıkardığı, yürütülen işin aksamasına sebebiyet verdiği, temizlik imza formlarını imzalamadığı nedenleri ile haklı sebeple feshedildiği anlaşılmaktadır.
  Somut olayda, fesih nedeni yapılan eylemler haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmasa da davacının işyerinde işin yürütümünü bozucu ve olumsuzluklara sebebiyet veren davranışları bir bütün olarak değerlendirildiğinde işyerindeki iş akışının olumsuz etkileneceği ve işverence iş sözleşmesinin devamı beklenemeyeceği dikkate alındığında iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmesine rağmen mahkemece feshin geçerli sebebe dayanmadığına yönelik kurulan hükmün davalı alt işverence temyiz edilmemesi karşısında bu husus bozma sebebi yapılmamıştır. Ancak bu durumda hükmü temyiz eden davalı asıl işverenin işe iadenin mali sonuçlarından sorumlu tutulması  mümkün değildir.
  Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM : Yukarıda belirtilen sebeplerle;
  1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının davalı Protem Destek Hizm. Tem. İnş. Proje Pet. Nak. Gıda İnş. Ltd .Şti'ne ait işyerindeki İŞİNE İADESİNE,
  3-Davacının kanuni süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde davalı Protem Destek Hizm. Tem. İnş. Proje Pet. Nak. Gıda İnş. Ltd.Şti. tarafından ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih sebebi dikkate alınarak takdiren davacının dört aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine,
  4-Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarının davalı Protem Destek Hizm. Tem. İnş. Proje Pet. Nak. Gıda İnş. Ltd. Şti.'nden tahsilinin gerektiğine,
  5-Harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
  6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalı  Protem Destek Hizm. Tem. İnş. Proje Pet. Nak. Gıda İnş. Ltd.Şti.'nden alınıp davacıya verilmesine,
  7-Davacı tarafından yapılan 356,00 TL yargılama giderinin davalı Protem Destek Hizm. Tem. İnş. Proje Pet. Nak. Gıda İnş. Ltd. Şti'nden alınıp davacıya verilmesine, 07.02.2014 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ