• İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİHİN AMACI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/3556
  2015/12088
  26.03.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /18-21

   
     
  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİHİN AMACI
  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLUŞTURMASININ KOŞULLARI
  • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI
    ÖZETİ   İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması olasılığından kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.
                  İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir


   
   
       
               
                   

  DAVA                                   : Davacı,  feshin   geçersizliğine   ve   işe   iadesine   karar   verilmesini istemiştir.
                                                  Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 
                                                 Hüküm süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:            
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde yasal gerekliliklere uyulmadığını, geçerli bir fesih nedeni bulunmadığını iddia ederek  feshin geçersizliğine ve  işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, yapılan feshin usulüne uyğun olduğunu, davacının 18/04/2014 tarihli fesih işleminden 3 gün sonra davalı şirketten ek ödeme olarak brüt 49.466,68 TL daha tahsil ederek, bu ödeme karşılığında tüm dava haklarından noter nezdinde feragat ettiğini, feshin geçerli sebeplerinin bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, fesih bildiriminde bahsedilen davacının işyerindeki isteksiz ve olumsuz tavırları,  aşırı tepki ile çalışma ortamını germesi, bilgi paylaşımında isteksiz davranması gibi konularda özellikle satış öncesi destek ekibinin  profesyonel hizmetler ekibine bağlanmasından sonraki dönemde süreklilik arz ettiği tanık beyanları ile ispatlandığı ve feshin geçerli nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
                    4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması olasılığından kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.
                  İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.
  Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesi, işyerindeki olumsuz tavrı, isteksiz hali, şirket yönetimine karşı haksız ve yapıcı olmayan eleştirel yaklaşımlarının süreklilik arzetmesi nedenleri ile feshedilmiştir.
  Mahkemece dinlenen davalı tanıkları her ne kadar davacının bilgi paylaşımı ve satışa hevesinin az olduğu, isteksizliği bulunduğu yönünde beyanda bulunmuşlarsa da dosya içerisinde yer alan davacının performans değerlendirmeleri ile beyanları tezattır. Mahkemece, davalı tanıklarının soyut beyanlarının kabulü doğru değildir.
  Bu sebeplerle, soyut tanık beyanlarının dikkate alınması ve davalı işverence  davacının davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığının ispat edilememesi karşısında mahkemece davanın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar   verilmiştir.
  HÜKÜM:
  Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yaptığı 414.40 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 
  Kesin olarak 26.03.2015 gününde oybirliği ile  karar verildi

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ