• İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/31051
  2015/618
  15.01.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /18-21

   
     
  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH
  • SAVUNMA ALINMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI
    ÖZETİ   Somut uyuşmazlıkta, davacının iş akdi, üst yöneticisi hakkında asılsız ithamlarda bulunması, bu ithamların kanıtlanamaması bu sebeple taraflar arasındaki güven unsurunun zedelendiği ve iş ilişkisinin devamının işverenden beklenemeyeceği gerekçesi ile 4857 sayılı yasanın 17 ve 18. maddeleri uyarınca işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle feshedilmiştir.
  4857 sayılı yasanın 19. maddesi uyarınca işçinin davranışı ya da verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için sözleşmenin feshinden önce savunma istenmesi zorunlu olup bu hususun yerine getirilmemesi feshi geçersiz kılar.
  Davalı işveren tarafından fesih öncesinde davacı işçiden savunma istenmediği bu nedenle feshin geçersiz  olduğu anlaşıldığından davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalıdır.

   
   
       
               
             
  DAVA             :Davacı,   feshin   geçersizliğine,   işe   iadesine  ve   yasal  sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
              Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G.D.Çamur tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş akdinin haklı ve geçerli bir neden olmadan ve savunması alınmadan feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve  davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının yöneticileri hakkında gerçeği yansıtmayan ithamlarda bulunduğunu, davacının davranışlarının güven unsurunu ortadan kaldırdığını bu sebeplerle iş akdinin 4857 sayılı yasanın 17 ve 18. maddeleri uyarınca geçerli olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacı ile yöneticisi Antonio Gianno arasındaki olumsuz davranışların olduğu ancak davacı üzerinde mobbing uygulandığını gösterir yeterli delil bulunmadığı, davacının bir takım ithamlarda bulunduğu,  ancak davacının, yöneticisi hakkındaki ithamlarının ispatlanamadığı, bu tür davranışların işyerinde olumsuzluklara yol açtığı o nedenle iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı  gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  Somut uyuşmazlıkta, davacının iş akdi, üst yöneticisi hakkında asılsız ithamlarda bulunması, bu ithamların kanıtlanamaması bu sebeple taraflar arasındaki güven unsurunun zedelendiği ve iş ilişkisinin devamının işverenden beklenemeyeceği gerekçesi ile 4857 sayılı yasanın 17 ve 18. maddeleri uyarınca işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle feshedilmiştir.
  4857 sayılı yasanın 19. maddesi uyarınca işçinin davranışı ya da verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için sözleşmenin feshinden önce savunma istenmesi zorunlu olup bu hususun yerine getirilmemesi feshi geçersiz kılar.
  Davalı işveren tarafından fesih öncesinde davacı işçiden savunma istenmediği bu nedenle feshin geçersiz  olduğu anlaşıldığından davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalıdır.

              4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM:
  Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yaptığı 131.20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 
  Kesin olarak 15.1.2015 gününde oybirliği ile  karar verildi                                     

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ