• İŞÇİNİN DAVARANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/31375
  2005/2841
  01.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İş.K/18,19,20
   
   
  • İŞÇİNİN DAVARANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH
  • YAZILI SAVUNMA ALINMAMA
  • GEÇERSİZ FESİH

   
    ÖZETİ: Davalı işveren fesih yazısında davacının davranışlarına dayanmasına rağmen 4857 sayılı İş Yasasının 19.maddesine göre savunmasını almadığı anlaşılmaktadır.Buna göre feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar vermek gerekir .
               

  DAVA                                   :Davacı,  feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                     Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
                                     Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
              Davalı işveren davacının ikazlara rağmen işyeri kurallarına uymadığını ,verilen görevlere itiraz ettiğini bu sebeple iş sözleşmesinin feshedildiğini  belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
              Mahkemece davacının iş sözleşmesini kendisinin feshettiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
              Hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine göre ,davacı iş güvencesi kapsamında kalmakta olup ,dava da süresinde açılmıştır.Ancak davalı işveren fesih yazısında davacının davranışlarına dayanmasına rağmen 4857 sayılı İş Yasasının 19.maddesine göre savunmasını almadığı anlaşılmaktadır.Buna göre feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar vermek gerekir .
  Bu konuda ki temyiz itirazları yerinde görülerek hükmün  bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve 4857 sayılı Kanunun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.                                           
  SONUÇ: 1) Konya  İş Mahkemesinin 23.11.2004 Tarih, 200/739 Esas, 2004/872    Karar sayılı kararının bozularak ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2)İşverence yapılan feshin  GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının  İŞE İADESİNE,  
  3) Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4) Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,işe başlatılma halinde ödenen ihbar ve kıdem tazminatlarının bu alacaktan mahsubuna
  5) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6) Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 350.YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7)Davacı tarafından yapılan 29 YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
              8) Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak 1.2.2005 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.


  GK.         
   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ