• İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN DEĞİŞMEMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2005/6628
  2005/7496
  07.03.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/13,14,35 ,42,56

   
   
  • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN DEĞİŞMEMESİ
  • UNVANI DEĞİŞEN ŞİRKETTE GEÇEN SÜREDENDE SORUMLU OLMA

   
    ÖZETİ: Davacının isteminin dava dışı şirket dönemi ile sınırlandırılması doğru değildir. Diğer taraftan kayıtlara göre, gerek Eraydın A.Ş. 'nin gerekse davalının sigorta sicil numaraları ve adresleri aynıdır. Başka bir anlatımla davacı 1996 yılından beri aynı işyerinde çalışmıştır. Tanıklarda işverenin isim değiştirdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca ilk işverenin borcundan dolayı tasfiye sürecine girdiği, davalı işverenin yeni bir oluşumla işyerini işletmeye devam ettiği, fiili devir olgusunun gerçekleştiği, davalı işverenin önceki dönemden de sorumlu olması gerektiği anlaşılmaktadır.
               

  DAVA                         :Davacı,   ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai ile hafta ve genel
  tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, 1996 yılında davalıya ait işyerinde işe girdiğini, işyerinin 1998 yılı sonunda isim değiştirdiğini ve 31.12.2003 tarihine kadar çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini, 15.02.2001 tarihinden sonra SSK primlerinin eksik yatırıldığını belirterek ihbar ve kıdem tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı, ilk işverenle bir bağlarının olmadığını, davacının 15.02.1999-13.01.2001 arası çalıştığını, tazminatlarının ödendiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, davacının ilk dönemdeki çalışması ile davalı işverende geçen hizmeti arasında bağlantı bulunmadığı, davacının ilk dönemdeki çalışmasından kaynaklanan işçilik alacaklarına ilişkin davalıya husumet yöneltilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davacı Eraydın A.Ş. dönemindeki hizmeti yanında, davalı şirket nezdinde geçen çalışmalarını kapsayacak şekilde işçilik alacakları için talepte bulunmuş ve davalı kendi dönemi için ödeme yaptığını savunmasına rağmen, ödediğine dair belge sunamamıştır. Bu kabule rağmen, davacının isteminin dava dışı şirket dönemi ile sınırlandırılması doğru değildir. Diğer taraftan kayıtlara göre, gerek Eraydın A.Ş. 'nin gerekse davalının sigorta sicil numaraları ve adresleri aynıdır. Başka bir anlatımla davacı 1996 yılından beri aynı işyerinde çalışmıştır. Tanıklarda işverenin isim değiştirdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca ilk işverenin borcundan dolayı tasfiye sürecine girdiği, davalı işverenin yeni bir oluşumla işyerini işletmeye devam ettiği, fiili devir olgusunun gerçekleştiği, davalı işverenin önceki dönemden de sorumlu olması gerektiği anlaşılmaktadır. Somut bu maddi olgulara göre işin esasına girilerek karar verilmesi gerekir. Yazılı şekilde reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.3.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ