• İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ SAĞLIĞINI BOZDUĞUNU GÖSTERİR TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN RAPOR ALINMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/3400
  2012/13955
  19.06.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/ 24
     
  • İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ SAĞLIĞINI BOZDUĞUNU GÖSTERİR TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN RAPOR ALINMASININ GEREKMESİ
   


  ÖZETİ 4857 sayılı Kanun'un 24/1 maddesinde öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, çalışma  koşulları, yapılan  işin  özellikleri  bir  bütün  halinde  dikkate alınıp  davacının  çalışmasına  engel olabilecek bir  rahatsızlığının  bulunup bulunmadığının  tesbiti için  tam teşekküllü   bir  devlet hastanesinden rapor aldırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken  konusunda  uzman  olmayan  doktor  raporuna  itibar edilerek  karar  verilmesi  hatalıdır.
   
               

  DAVA            : Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, ek prim alacağı, satış primi, fazla mesai alacağı, ücret alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi ve davalı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmayı tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 19/06/2012 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat D. B. K. ile karşı taraf adına Avukat M. U geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi M. Söylen tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
               

              Davacı, dava dilekçesinde kıdem tazminatı, fazla çalışma, ek prim, satış primi, yıllık izin, ücret alacağının davalıdan tahsilini istemiştir.
              Davalı davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
              Mahkemece kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı talebinin reddine diğer işçilik alacağı taleplerinin kabulüne karar verilmiştir.
              Karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Taraflar arasında davacının rahatsızlığı sebebiyle istifasının haklı olup olmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
              Davacı, dava dilekçesinde sağlık sorunu olduğunu  belirtmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/1 maddesine göre davacının rahatsızlığının çalışmasına engel olup, olmayacağı yönünden  mahkeme  tarafından  aldırılmış  bir  sağlık  kurulu  raporu  bulunmamaktadır.
              4857 sayılı Kanun'un 24/1 maddesinde öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, çalışma  koşulları, yapılan  işin  özellikleri  bir  bütün  halinde  dikkate alınıp  davacının  çalışmasına  engel olabilecek bir  rahatsızlığının  bulunup bulunmadığının  tesbiti için  tam teşekküllü   bir  devlet hastanesinden rapor aldırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken  konusunda  uzman  olmayan  doktor  raporuna  itibar edilerek  karar  verilmesi  hatalıdır.
              3-Davacı yanın dosyaya sunduğu 7/2009 dönemi ücret bordrosuna göre 25.014,19 TL ek prim tahakkuk ettirildiği ancak yine işverence aynı döneme ait dosyaya sunulan ücret bordrosu içeriğinde ise bu alacak kaleminin bulunmadığı görülmektedir. Söz konusu belgeler hakkında taraflardan  diyecekleri sorularak çelişki giderilip sonucuna göre ek prim alacağı talebi değerlendirilmelidir.
              4-İşçilik alacakları talebiyle ilgili mahsup istemi konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunmaktadır.
              Davalı işveren davacının  iş sözleşmesinin feshinden önce banka hesabına avans  olarak yatırılan paranın işçilik alacaklarına mahsup edildiğini savunmaktadır. Davacı işçi ise dosyaya sunduğu banka dekontları ve fatura kayıtlarına göre avans olarak işverence hesabına yatırılan paraların işverinin talimatı doğrultusunda ödemelerde kullandığını belirtmiştir. Mahkemece yapılacak iş ibraz edilen belgelere ilişkin tarafların beyanlarını alıp uzman bilirkişiler vasıtasıyla banka hesap hareketleri ve şirket kayıtları üzerinde inceleme yaptırılarak  sonucuna göre  bir değerlendirme yapılması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 900,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıya, davalı yararına takdir edilen 900,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıya yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ