• İŞÇİNİN BYLOCK IP’LERİNE YÖNLENDİRİLMİŞ OLDUĞUNUN CEZA DOSYASINDA KANITLANMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2018/3002
  Karar No. 2018/9593
  Tarihi: 24.04.2018

  l İŞÇİNİN BYLOCK IP’LERİNE YÖNLENDİRİLMİŞ OLDUĞUNUN CEZA DOSYASINDA KANITLANMASI
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: Davacının hakkında derdest bulunan ceza yargılamasında, “mor beyin” uygulaması kapsamında davacı Erdinç Tınaz'ın kullandığı telefona ait gsm hattının iradesi dışında bylock IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun bilirkişi raporuyla tespit edildiği gerekçesiyle beraat kararı verildiği, isnat edildiği üzere terör örgütü ile bağlantısı bulunduğunu gösterir aleyhine başkaca somut bir delil de olmadığı anlaşılmakla, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ö. Karayel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, 27.09.2005 tarihinden itibaren davalı işveren şirkette NC-C’NC tezgah uzman teknisyeni olarak görev yaptığını, hakkında yürütülen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/31838 soruşturma nolu dosyası gerekçe göstererek 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II/“e” ve “ı" hükümleri uyarınca iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshedildiğini, savcılık soruşturma gerekçesinin yalnızca "bylock" kullanıcısı olduğu iddiasına dayalı olduğunu, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığını, "bylock” kullanıcısı olmadığını ve terör örgütü ile hiçbir bağlantısı bulunmadığını beyanla işe iadesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı işveren vekili; davacı hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016/31838 nolu dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında, davacının Bylock programı kullandığı tespit edilerek hakkında adli kontrol kararı verildiğini, akabinde soruşturma dosyasında yer alan bilgiler ışığında Savuma Sanayii alanında faaliyet gösteren davalı şirketin Milli Güvenlik açısından stratejik önemi de dikkate alınarak davacının işvereninin güvenine aykırı faaliyetleri nedeniyle iş yerinde bulunmasının sakıncalı olduğu kanaati ile iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. maddesi (e) ve (ı) fıkrası uyarınca haklı sebeple feshedilmesine karar verildiğini beyanla, davanın reddini talep etmiştir.
  İlk Derece Mahkemesinin Kararının Özeti:
  Mahkemcce. davalı işveren şirketin Milli Güvenlik açısından stratejik önemi gözetilerek, hakkındaki şüpheli durum karşısında davacı ile çalışmayı sürdürmelerinin beklenemeyeceği, bu bakımdan feshin geçerli nedene dayalı olduğu kabulüyle davanın reddine karar verilmiştir.
  İstinaf:
  Karara karşı davacı vekilince İstinaf başvurusunda bulunulmuştur.
  Bölge Adliye Mahkemesinin Kararı
  Bölge Adliye Mahkemesi tarafından başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Karar yasal süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  Davacının iş akdi, hakkında Eskişehir C.Savcılığı tarafından bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış olması, hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmesi akabinde, davalı işyerinin faaliyet alanı bakımından stratejik önem taşıyan durumu gözetilerek çalıştırılmasında sakınca bulunduğu gerekçesiyle İş K. 25/II e-h-ı maddeleri gereğince haklı neden iddiasıyla feshedilmiştir. İlk Derece Mahkemesi ise feshin şüphe feshi olduğu ve davalının özel durumu gözetilerek geçerli nedene dayalı olduğu kabulüyle davanın reddine karar verilmiş olup, davacı tarafın istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi taralından da aynı gerekçelerle esastan reddetmiştir.
  Bölge Adliye Mahkemesi kararının davacı taralından temyiz edilmesi üzerine dosyanın 19.02.2018 tarihinde Dairemize gönderilmesinden sonra, davacı tarafça dosyaya sunulan 05.03.2018 havale tarihli dilekçesiyle, hakkında derdest bulunan Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/44 esas sayılı dosyasına ilişkin olarak "yüklenen suçun sanık tarafından İşlendiğinin sabit olmaması sebebiyle CMK 223/2-c maddesi gereğince beraat kararı verildiğine dair" 02.03.2018 tarihli mahkeme duruşma zaptı örneğini sunduğu, ceza dosyasındaki beyanlarında belirttiği gibi örgüt üyesi ya da bylock kullanıcısı olmadığı, internet ortamında girdiği sitelerden bu programa isteği dışı yönlendirme yapılmış olması nedeniyle "mor beyin" mağduru olduğu, hakkında Örgüt üyesi olduğu iddiasını kanıtlayabilecek başkaca bir delil bulunmadığını, iş akdinin feshinin bu anlamda haklı yada geçerli nedene dayalı olmadığını İleri sürerek kararın bozulması istemini tekrar etmiştir.
  Davacının hakkında derdest bulunan ceza yargılamasında, "mor beyin" uygulaması kapsamında davacı Erdinç Tınaz'ın kullandığı telefona ait gsm hattının iradesi dışında bylock IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun bilirkişi raporuyla tespit edildiği gerekçesiyle beraat kararı verildiği, isnat edildiği üzere terör örgütü ile bağlantısı bulunduğunu gösterir aleyhine başkaca somut bir delil de olmadığı anlaşılmakla, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
   1-Bölge Adliye Mahkemesi ve İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA.
  2-Davanm kabulü ile, FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının davalı işyerinde İŞE İADESİNE.
  3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde davalı tarafça ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 5 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-Davacımn işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalı tarafından davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
  5-Alınması gereken 35,90 TL karar-ilam harcından davacının yatırdığı 31,40 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 4,50 TL karar-ilam harcının davalı şirketten tahsili ile Hazine'ye irat kaydına, davacı tarafından peşin yatırılan 31,40 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  6-Davalının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davacının yaptığı 282,70 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine.
  7-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 2.180,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8-Peşin alınan temyiz haremin istek halinde ilgilisine iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin ise Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, kesin olarak 24.04.2038 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ