• İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİNİN BOĞAZINA SARILMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/8525
  2017/2169
  20.02.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/25
  1475 S. İşK/14

   
     
  • İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİNİN BOĞAZINA SARILMASI
  • İŞÇİNİN SALDIRI ANINDA AĞIR TAHRİK ALTINDA OLDUĞUNUN KANITLANAMAMASI
  • SALDIRIYA KARŞILIK VERMEYEN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARTILMAMASININ FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURMAYACAĞI
  • HAKLI FESİH
    ÖZETİ  Feshe konu olaya ilişkin işverence yapılan soruşturma evrakları, olay tutanağı, tanık anlatımları ve taraf beyanları birlikte değerlendirildiğinde; davacı ile kavgaya karışan diğer işçi arasında olay öncesi husumet bulunduğu, bu durumun işverene yansıdığı ve taraflar arasındaki sorunun çüzümü için işyerinde toplantı yapıldığı, bu toplantı esnasında davacının diğer işçinin boğazına sarıldığı anlaşılmıştır. Davacı eylemini "diğer işçinin yakasını tutma" olarak açıklamış basitleştirmeye çalışmıştır. Öte yandan diğer işçinin davacıya yönelik toplantı esnasında bir eylemi ortaya konulmadığı gibi davacının ağır tahrik altında olduğuna yönelik de yeterli delil yoktur. Olay esnasında diğer işçinin davacıya karşı bir eylemi olmamakla işverenin fesihde eşit davranmadığından da söz edilemez. Bu nedenlerle işverence 4857 sayılı Kanununun 25/ II- d maddesine göre yapılan fesih işlemi haklı olup davacının kıdem ve ihbar tazminatına yönelik taleplerinin reddi yerine hatalı değerlendirme ile kabulü bozmayı gerektirmiştir
   
   
               

  DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fala çalışma ücreti ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalıya ait işyerinde çamaşırhane görevlisi olarak çalışırken işyerinde yapılan bir toplantı esnasında işverenin işçilerinden ... isimli işçinin davacı işçiye saldırması ve davacının da kendisini koruma amaçlı işçiyi itmesi nedeniyle işveren tarafından iş sözleşmesinin haksız şekilde fesh edildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini, istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, işyerinin 5 yıldızlı bir otel olduğunu, davacının çeşitli defalar diğer personel ile kavga ederek çalışma düzenini bozması nedeniyle uyarıldığını, son olarak kavgaya karıştığını, iş arkadaşının boğazını sıktığını, olayla ilgili tarafların bilgisine başvurulduktan sonra, sözleşmesinin İş Kanunu’nun 25/II maddesi uyarınca feshedildiğini, fazla mesai ya da genel tatil çalışması yaptığında ücretinin ödendiğini savunarak davanın reddini istemiştir. 
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, feshe konu olayda diğer personel ... ’ün davacıyı olay öncesinde ağır tahrik ettiği ve bu işçinin halen işyerinde çalıştığı, tutanağa ve feshe konu olayın gelişim süreci, davacının ağır tahrik altında olması ve işveren tarafından eşit işlem borcuna aykırı olarak olaya karışan ve hatta başlatan diğer işçi ... ’ün işten çıkarılmamış olduğu, buna göre davacının iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği, buna göre davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı ayrıca genel tatil ücreti alacağı da olduğu diğer taleplerinin ise reddi gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı taraflar temyiz etmiştir. 
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- İş sözleşmesinin işverence haklı olarak fesh edilip edilmediği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık vardır.
  Feshe konu olaya ilişkin işverence yapılan soruşturma evrakları, olay tutanağı, tanık anlatımları ve taraf beyanları birlikte değerlendirildiğinde; davacı ile kavgaya karışan diğer işçi arasında olay öncesi husumet bulunduğu, bu durumun işverene yansıdığı ve taraflar arasındaki sorunun çüzümü için işyerinde toplantı yapıldığı, bu toplantı esnasında davacının diğer işçinin boğazına sarıldığı anlaşılmıştır. Davacı eylemini "diğer işçinin yakasını tutma" olarak açıklamış basitleştirmeye çalışmıştır. Öte yandan diğer işçinin davacıya yönelik toplantı esnasında bir eylemi ortaya konulmadığı gibi davacının ağır tahrik altında olduğuna yönelik de yeterli delil yoktur. Olay esnasında diğer işçinin davacıya karşı bir eylemi olmamakla işverenin fesihde eşit davranmadığından da söz edilemez. Bu nedenlerle işverence 4857 sayılı Kanununun 25/ II- d maddesine göre yapılan fesih işlemi haklı olup davacının kıdem ve ihbar tazminatına yönelik taleplerinin reddi yerine hatalı değerlendirme ile kabulü bozmayı gerektirmiştir. 
  F) SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 20/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ