• İŞÇİNİN BAYRAMDA ÇALIŞMA YAPMAYI KABUL ETMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/34

  T.C.
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi 

  Esas No. 2017/26411
  Karar No. 2020/436
  Tarihi: 15/01/2020

  l İŞÇİNİN BAYRAMDA ÇALIŞMA YAPMAYI KABUL ETMEMESİ
  l İŞVERENİN ÜCRETSİZ İZİN FORMU DOLDURMAYA ZORLAMASI
  l İŞÇİNİN İMZALAMAYARAK İŞTEN AYRILMASI
  l İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ
  l KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  ÖZETİ Dosya kapsamında dinlenen davacı ve davalı tanık beyanlarına göre, davacının da aralarında bulunduğu işçilere bayramın birinci günü çalışma teklifinde bulunulduğu, bir kısım işçinin çalışmak istememesi üzerine işçilere ücretsiz izin formunun imzalatılmak istendiği ancak davacının bunu kabul etmeyerek işyerinde ayrıldığı anlaşılmıştır. O halde iş sözleşmesinin davacı tarafça haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin Ramazan Bayramı’nın 1. günü olan 28.07.2014 tarihinde ücretsiz izindeymiş gibi gösterilerek yevmiyesinden kesinti yapılmak istendiğini, ücretsiz izne çıkmak istemeyince amirleri tarafından hakarete uğrayarak iş sözleşmesinin feshedildiğini beyan ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile bir kısım ücret alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının işi terkedip gittiğini beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda toplanan delillere göre davacının iş sözleşmesinin, devamsızlık nedeniyle davalı tarafça haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek ve bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2- İş sözleşmesinin, kimin tarafından feshedildiği ve feshin haklı nedenle yapılıp yapılmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
  Somut olayda, davacı Ramazan Bayramı’nın 1. günü olan 28.07.2014 tarihinde ücretsiz izindeymiş gibi gösterilerek yevmiyesinden kesinti yapılmak istendiğini, ücretsiz izne çıkmak istemeyince amirleri tarafından hakarete uğrayarak iş sözleşmesinin feshedildiğini beyan etmiş, davalı davacının işyerini terkedip gittiğini kıdem tazminatına hak kazanmadığını savunmuştur. Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin, devamsızlık nedeniyle davalı tarafça haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatının reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç dosya içeriği ile örtüşmemektedir. Dosya kapsamında dinlenen davacı ve davalı tanık beyanlarına göre, davacının da aralarında bulunduğu işçilere bayramın birinci günü çalışma teklifinde bulunulduğu, bir kısım işçinin çalışmak istememesi üzerine işçilere ücretsiz izin formunun imzalatılmak istendiği ancak davacının bunu kabul etmeyerek işyerinde ayrıldığı anlaşılmıştır. O halde iş sözleşmesinin davacı tarafça haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine, 15.01.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ